Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Žena spretna, starost sretna“ - Grad Pakrac

GRADONAČELNICA

KLASA: 112-03/22-01/1
URBROJ: 2177-9/10-01/22-1
Pakrac, 4. studenog 2022. godine

Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom „Žena spretna, starost sretna“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0411, čiji je nositelj Grad Pakrac, a partneri Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Požega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt
„Žena spretna, starost sretna“

Mjesto rada: Pakrac, Požeško-slavonska županija

Broj traženih radnika: 30

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

OPIS POSLOVA:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
 • održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika, dostava namirnica,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u održavanju osobne higijene,
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično), pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika

KANDIDATKINJE MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE UVJETE:

osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom, prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice, ukoliko je primjenjivo,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, ukoliko je primjenjivo,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku vozačke dozvole (ukoliko kandidatkinja istu posjeduje)

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivah/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više:

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom:

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice:

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice:

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:
 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine:

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice:

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

Prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:

 • pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),
 • ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.

Izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustala od prijave. Kandidatkinje će biti telefonski obaviještene o mjestu i terminu održavanja intervjua.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje Grad Pakrac dužan je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ostale odredbe:

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.

Prijave se dostavljaju  putem poštanske usluge i osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac – s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Žena spretna, starost sretna“ – NE OTVARAJ“ ili putem elektroničke pošte: grad@pakrac.hr

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Grada Pakraca te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega i Centra za socijalnu skrb Pakrac.

GRADONAČELNICA
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

 

Back to top
Skip to content