Javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe - Grad Pakrac

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/21-01/02, URBROJ: 2162-06/08-21-2) od 6. svibnja 2021. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca
za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe

I. Raspisuje se Javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe i to:

 • nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca, oznake k. č. br. 2275, ZONA MALE PRIVREDE (GOSPODARSKO DVORIŠTE), površine 4483 m2, zk. ul. br. 3351, k. o. Pakrac,

za

 • nekretninu u vlasništvu fizičke osobe, oznake k. č. br. 1406/3, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE, površine 1126 m2, zk. ul. br. 1033, k. o. Kusonje,

uz obvezu plaćanja naknade razlike u tržišnoj vrijednosti nekretnina.

II. Tržišna vrijednost nekretnina utvrđena je Procjembenim elaboratima o tržišnoj vrijednosti nekretnina, izrađenim po Ani Bunčić, ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina i iznosi kako slijedi:

 • za k. č. br. 2275, k. o. Pakrac: 33.523,05 kn,
 • za k. č. br. 1406/3, k. o. Kusonje: 32.860,32  kn.

III. Uvjeti natječaja su sljedeći:

 • natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske,
 • poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine oznake k. č. br. 1406/3, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE, površine 1126 m2, zk. ul. br. 1033, k. o. Kusonje,
 • izabrani ponuditelj dužan se je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina,
 • svaka strana snosi svoje troškove vezane uz zamjenu nekretnina i to porez na promet nekretnine, troškove provedbe ugovora te ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva,
 • nekretnine se zamjenjuju po principu „viđeno-zamijenjeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi,
 • Grad Pakrac izdat će odabranom ponuditelju ispravu podobnu za upis prava vlasništva nakon isplate naknade razlike u tržišnoj vrijednosti nekretnina.

IV. Ponuda mora sadržavati:

 • podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe),
 • naznaku nekretnina za koje se ponuda daje,
 • dokaz prava vlasništva nekretnine oznake k. č. br. 1406/3, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE, površine 1126 m2, zk. ul. br. 1033, k. o. Kusonje,
 • vlastoručni potpis podnositelja ponude.

V. Prilozi uz ponudu:

 • fizičke osobe – preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice,
 • fizičke osobe (obrtnici) – preslika izvatka iz obrtnog registra,
 • pravne osobe – preslika izvatka iz sudskog registra.

VI. Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zamjenu nekretnina  – ne otvarati”.

VII. Rok za dostavu ponuda je do 26. svibnja 2021. g. do 12:00 sati.

VIII. Posebne napomene:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda,
 • otvaranje ponuda nije javno,
 • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • Grad Pakrac pridržava pravo poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 940-01/21-01/02
URBROJ: 2162-06/08-21-3
U Pakracu, 10. svibnja 2021. g.

 

 

Back to top
Skip to content