Obavijesti

Obavijest biračima

Obavještavaju se birači s prebivalištem u ulicama: Ivana Gundulića, Poginulih branitelja, Psunjska, Svetog Roka i Jana Žiške, da na dan izbora, 5. srpnja 2020. godine, svoje biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu u Glazbenoj školi, Trg bana Josipa Jelačića 1 u Pakracu.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Pregled zaprimljenih prijedloga/mišljenja

Službeni dokumenti

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Službeni dokumenti

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u „Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu“

Poziv na dostavu ponuda
PRILOG I – Ponudbeni list
PRILOG II – Troškovnik
PRILOG III – Izjava o nekažnjavanju
PRILOG IV – Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti
PRILOG V – Izjava o dostavi jamstva
Dodatne informacije
Obrazloženje tehnološkog projekta

 

Obavijesti

Obavijest javnosti o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 15. Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/2020), Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST JAVNOSTI
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. g., donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/2020).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, inž. građ.

U prilogu:

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/46, URBROJ: 2162-06/08-20-3 i KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2162-06/08-20-3) od 7. travnja 2020. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju  se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1.

 • k. č. br. 223/3, oranica, površine 35 čhv, upisana u zk. ul. br. 1038, k. o. Prekopakra.

                Početna cijena: 9.330,00 kuna

 

2.

 • k. č. br. 102, oranica, površine 1 J i 243 čhv, upisana u zk. ul br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 432/1, kuća i dvorište, površine 335 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 433/1, oranica, površine 988 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 433/4, oranica, površine 1030 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela.

Za nekretnine navedene pod rednim brojem 2., Ponuditelj može dati ponudu samo za sve zajedno.

        Početna cijena:  11.242,00 kune

 

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

f) Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretninama.

 

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac može kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana    sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine ili obročno, u jednakim obrocima, najdulje na rok od 10 mjeseci, bez obveze plaćanja kamata.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnina za koje se ponuda daje.
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 4. način plaćanja kupoprodajne cijene te ukoliko se radi o obročnom plaćanju, naznaku roka otplate.

 

V. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice,
 • obrtnici – preslika obrtnice,
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine (uz naznaku rednog broja nekretnine u natječaju) – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je do 24. travnja 2020. g.

 

VII. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/20-01/1
URBROJ: 2162-06/08-20-4
U Pakracu, 9. travnja 2020. g.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/18-01/2, URBROJ: 2162-06/08-20-13) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 2. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

II. 

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III. 

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV. 

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.         

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/08-20-14
U Pakracu, 3. ožujka 2020. godine

POVEZNICE ZA TEKST I OBRASCE JAVNOG POZIVA:

 

 

Javni pozivi i službene objave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu.
 • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine. moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.03.2020.

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca.

Početna cijena: 70.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju aparata za vodu – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Pakraca.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2162-06/08-20-5
Pakrac, 11. veljače 2020. g.