Javni pozivi i službene objave #Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/18-01/2, URBROJ: 2162-06/08-20-13) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 2. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

II. 

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III. 

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV. 

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.         

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/08-20-14
U Pakracu, 3. ožujka 2020. godine

POVEZNICE ZA TEKST I OBRASCE JAVNOG POZIVA:

 

 

Javni pozivi i službene objave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu.
 • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine. moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.03.2020.

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca.

Početna cijena: 70.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju aparata za vodu – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Pakraca.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2162-06/08-20-5
Pakrac, 11. veljače 2020. g.

Plan javne nabave

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave

Plan nabave za 2020. godinu

Obavijesti

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Pakrac 1”

Gradski natječaji #Obavijesti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/33, URBROJ: 2162-06/08-19-3) od 20. studenog 2019. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I. PREDMET PRODAJE:

 Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • kč. br. 207/1, šljivik potkućnica u selu, površine 2877 m2, upisana u zk. ul. br. 384, k. o. Batinjani.

Početna cijena:  3.880,00 kuna

 

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f) Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnine za koje se ponuda daje,
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je do 6. prosinca 2019. godine

 

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/19-01/33

URBROJ: 2162-06/08-19-4

Javni pozivi i službene objave

Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Pakrac 1”

Javni pozivi i službene objave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Pakrac 1”

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 350-01/19-01/2, URBROJ: 2162-06/08-19-58) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 11. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

II.

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III.

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

KLASA: 350-01/19-01/2
URBROJ: 2162-06/08-19-59
U Pakracu, 11. studenog 2019. godine

PRILOZI:

OBRAZAC SUDJELOVANJA (docx)

 

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA
GRAFIKA
UPU_Pakrac.dwg (ZIP)
UPU_Pakrac-1_namjena.pdf
UPU_Pakrac-2.a_promet.pdf
UPU_Pakrac-2.b_energetika.pdf
UPU_Pakrac-2.c_voda.pdf
UPU_Pakrac-3_zaštita.pdf
UPU_Pakrac-4.a_oblici.pdf
UPU_Pakrac-4.b_uvjeti.pdf
UPU_Pakrac-4.c_parcelacija.pdf
TEKST
Obrazloženje.docx
Obrazloženje.pdf
Odredbe.docx
Odredbe.pdf

 

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca.
Početna cijena: 80.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju aparata za vodu – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Pakraca, odnosno najkasnije do 11. studenog 2019. g.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC