– Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

1. Predmet natječaja: davanje u zakup dijela prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2304/1, upisanog u zk. ul. 708, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac, kako slijedi:

 • Poslovni prostor br. 1, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, ukupne bruto površine 178 m2.
 • Poslovni prostor br. 2, a sastoji se od proizvodne hale, ukupne bruto površine 261 m2.

2. Namjena: proizvodna djelatnost

3. Pravo sudjelovanja: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine:

 • 3 kn/m2 mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon i sl.) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

5. Trajanje zakupa: pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

6. Minimalni uvjeti zakupa:

 • započeti s obavljanjem proizvodne djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije u roku tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

7. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:

 • Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed poslovnog prostora.
 • Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

8. Rok i način dostave ponuda: Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 03. veljače 2020. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“

9. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda: Otvaranje ponuda će se održati 03. veljače 2020. godine s početkom u 09:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117), Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

10. Iznos jamčevine, način plaćanja i povrat: Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2304/1″.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja, uz obavijest o ishodu postupka. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

11. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog Natječaja s naznakom broja poslovnog prostora za koji se daje ponuda,
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog Natječaja,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u točki 4. ovog Natječaja.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) – ako se na njih poziva,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

12. Posebne napomene:

   • natjecatelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
   • izabrani ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
   • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika,
   • poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a Zakupnik će ga privesti namjeni o svom trošku uz ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za obavljanje djelatnosti,
   • izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine,
   • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine,
   • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
   • poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor sa direktorom LRA – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (tel: 034 290 650),
   • nepotpune i nepravodobne ponude se neće razmatrati,
   • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

   

 • KLASA: 372-01/20-01/01
  URBROJ: 2162-04/01-20-2
  Pakrac, 21. siječnja 2020. g.

 

 • Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

 

Back to top
X
Skip to content