Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Vrsta vozila: M1 – osobni automobil (kombi)
Marka vozila, tip i model vozila: FORD EDL TRANSIT
Broj šasije: WF0HXXGBVHVA13919
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 63 kW
Vrsta motora: Diesel
Radni obujam motora: 2496 cm3
Godina proizvodnje: 1997.
Proizvođač: FORD
Registracija: do 27.06.2020.
Boja vozila: Crvena
Mjesta za sjedenje: 9
Broj prijeđenih kilometara: 180 645 km
Početna cijena: 20.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od početne. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (kombi) – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 30. lipnja 2020. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

 

 

Back to top
Skip to content