– Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 27. prosinca 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

PREDMET PRODAJE:
Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Marka vozila, tip i model vozila: Opel, Astra Caravan, 1.7 DTI
Broj šasije: W0L0TGF7018051049
Boja: crvena
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 55 kW
Vrsta motora: Diesel – Euro III
Radni obujam motora: 1686 cm3
Godina proizvodnje: 2001.
Proizvođač: Adam Opel
Država proizvodnje: Njemačka
Registracija: neregistriran
Vozno stanje: nije u voznom stanju/karamboliran (za dijelove)
Početna cijena: 2.000,00 kuna.

UVJETI PRODAJE:
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

PRILOZI UZ PONUDU:
fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
obrtnici – preslika obrtnice
trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (Astra) – ne otvarati”,
rok za dostavu ponuda je najkasnije do 04. siječnja 2019. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

POSEBNE NAPOMENE:
o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/18-01/31
URBROJ: 2162-02/01-18-02

Back to top
X
Skip to content