Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac

Na temelju Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/22) te Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca, KLASA: 943-01/22-01/2, URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-5, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca oznake k. č. br. 1193/3,  ORANICA, površine 15876 m2, upisana u zk. ul. br. 3597, k. o. Pakrac.

Predmetna nekretnina u naravi je neizgrađeni dio građevinskog područja gospodarske zone „Pakrac 5“ (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja).

Početna cijena navedene nekretnine iznosi 601.382,88 kune.

Odabrani ponuditelj u svojstvu kupca obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak  izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje su sposobne biti nositelji prava vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Odabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

f) U slučaju da dva ili više ponuditelja, a koja ispunjavaju sve uvjete natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, pravo prvenstva ima ponuditelj koji kupuje nekretninu u svrhu izgradnje poslovne građevine trgovačke namjene. Pravo prvenstva dokazuje se prilaganjem idejnog rješenja planiranog objekta zajedno s popratnim sadržajem.

g) Grad Pakrac ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta  gradnje koji se odnose na nekretninu, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

h) Eventualna izmještanja instalacija i priključaka koje su teret na predmetnoj nekretnini, kupac nekretnine dužan je izvršiti o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

III. PRAVA I OBVEZE KUPCA

a) Kupac je dužan na nekretnini iz točke I. ovog natječaja izgraditi građevinu sukladno namjeni utvrđenoj Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07, 2/12 , 3/15, 8/21).  

b) Kupac je dužan započeti s građenjem građevine iz točke III. podtočke a) ovog natječaja u roku 2 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

c) Kupac je dužan izgraditi građevinu iz točke III. podtočke a) ovog natječaja u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

d) Kupac je dužan staviti građevinu iz točke III. podtočke a) ovog natječaja u funkciju, odnosno započeti obavljati djelatnost u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

e) Ako kupac ne izradi građevinu i ne stavi istu u funkciju sukladno točki III. podtočkama a), b), c) i d) ovog natječaja, prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo te zadržava iznos od 25% od kupoprodajne cijene.

IV. JAMČEVINA

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene za nekretninu iz točke I. ovog natječaja, na račun Grada Pakraca HR2823400091831800008, model 68, poziv na broj 9016 – OIB ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine“.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

V. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno, u roku 90 (devedeset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana, Grad Pakrac može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretnini iz točke I. ovog natječaja.

VI. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe),
 2. naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja,
 4. podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

VII. PRILOZI UZ PONUDU:

Ponuditelji su dužni uz pisanu ponudu priložiti sljedeće:

 • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice,
 • domaće pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom od strane sudskog tumača na hrvatski jezik,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Ponuditelji mogu uz pisanu ponudu, u svrhu ostvarenja prava prvenstva, priložiti sljedeću dodatnu dokumentaciju:

 • idejno rješenje planiranog objekta zajedno s popratnim sadržajem.

VIII. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine  – ne otvarati”,
 •  rok za dostavu ponuda je do 22. travnja 2022. g.

IX. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • javno otvaranje ponuda održat će se 28. travnja 2022. g., u 09:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, na adresi Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac,
 • otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja,
 • o javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-7
U Pakracu, 7. travnja 2022. g.

 

 

Back to top
Skip to content