– Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. K.č.br. 2332/2, kuća i dvorište, površine 860 m2, upisano u zk. ul. br. 2667, k.o. Pakrac, Ulica Radničko naselje 1.
Početna cijena: 17.320,00 kuna

2. K.č.br. 310/13, Novi Majur, dvorište, škola osnovna škola, Novi Majur, Novi Majur 12, površine 541 m2, upisano u zk. ul. br. 41, k.o. Batinjani, u naravi zgrada stare osnovne škole na Novom Majuru.
Početna cijena: 53.851,00 kuna

3. Suvlasnički dio ½ k.č.br. 564/6, kuća i dvorište, površine 130 čhv, upisano u zk. ul. br. 887, k.o. Prekopakra, Ulica 30. svibnja 1.
Početna cijena: 43.815,00 kuna

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,
3) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika domovnice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je 06. studenog 2017. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Back to top
X