– Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 1. PREDMET PRODAJE:

Skupna prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • k.č.br. 207/2, oranica u selu, površine 3108 m2,

 • k.č.br. 208, dvorište doma kulture, površine 1338 m2,

 • k.č.br. 209/2, put u selu, površine 457 m2,

sve upisano u zk. ul. 632, k.o. Batinjani.

Početna cijena: 84.999,99 kuna.

 

 1. UVJETI PRODAJE:

 1. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

 3. Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 4. Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

 5. Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

 6. Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 7. Za kupnju nekretnina iz točke I. natječaja plaća se jamčevina u iznosu od 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Pakraca br.: HR2823400091831800008 s pozivom na broj: 68 7757 – OIB ponuditelja.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

 2. iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnina utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

 1. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice

 • obrtnici – preslika obrtnice

 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

 1. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,

 • rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2017. g. do 8:00 sati bez obzira na način dostave.

 

 1. POSEBNE NAPOMENE:

 

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

 • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Back to top
X