Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac

???????

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/21-01/03, URBROJ: 2162-20-1/03-21-3) od 2. studenog 2021. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje  se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:
– k. č. br. 2306/2, ZONA MALE PRIVREDE, GOSPODARSKO DVORIŠTE, površine 390 m2, zk. ul. br. 3351, k. o. Pakrac

          Početna cijena: 10.341,76 kuna

Odabrani ponuditelj u svojstvu kupca obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetnih nekretnina u iznosu od 1.250,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
f) Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretninama.

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
  2. naznaku nekretnina za koje se ponuda daje.
  3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.


V. PRILOZI UZ PONUDU:
– fizičke osobe – preslika domovnice,
– obrtnici – preslika izvatka iz obrtnog registra (ili obrtnice),
– trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
– ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine  – ne otvarati”,
– rok za dostavu ponuda je do 19. studenog 2021. g.

VII. POSEBNE NAPOMENE:
– o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
– otvaranje ponuda nije javno,
– prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
– razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 940-01/21-01/03
URBROJ: 2162-20-1/03-21-4
U Pakracu, 3. studenog 2021. g.

 

 

Back to top
Skip to content