Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 740-01/20-01/1, URBROJ: 2162-06/08-21-4) od 15. travnja 2021. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE

Prodaju  se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • k. č. br. 316/1, ORANICA U SELU, površine 3 j i 1325 čhv, zk. ul. br. 351, k. o. Subocka, u 1/2 dijela,
 • k. č. br. 317, KUĆA I DVORIŠTE, površine 551 čhv,  zk. ul. br. 351, k. o. Subocka, u 1/2 dijela,
 • k. č. br. 318, LIVADA U SELU, površine 467 čhv, zk. ul. br. 351, k. o. Subocka, u 1/2 dijela,
 • k. č. br. 693/7, ŠUMA BRDO, površine 500 čhv, zk. ul. br. 351, k. o. Subocka, u 1/2 dijela.

          Početna cijena: 5.195,33 kuna

Odabrani ponuditelj obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetnih nekretnina u iznosu od 2.500,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

f) Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretninama.

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnina za koje se ponuda daje.
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

V. PRILOZI UZ PONUDU

 • fizičke osobe – preslika domovnice,
 • obrtnici – preslika obrtnice,
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine  – ne otvarati”,
 •  rok za dostavu ponuda je do 7. svibnja 2021. g.

VII. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • otvaranje ponuda nije javno,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 740-01/20-01/1

URBROJ: 2162-06/08-21-5

U Pakracu, 21. travnja 2021. g.

 

 

Back to top
Skip to content