– Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/46, URBROJ: 2162-06/08-20-3 i KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2162-06/08-20-3) od 7. travnja 2020. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju  se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1.

 • k. č. br. 223/3, oranica, površine 35 čhv, upisana u zk. ul. br. 1038, k. o. Prekopakra.

                Početna cijena: 9.330,00 kuna

 

2.

 • k. č. br. 102, oranica, površine 1 J i 243 čhv, upisana u zk. ul br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 432/1, kuća i dvorište, površine 335 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 433/1, oranica, površine 988 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela,
 • k. č. br. 433/4, oranica, površine 1030 čhv, upisana u zk. ul. br. 299, k. o. Omanovac, u ½ dijela.

Za nekretnine navedene pod rednim brojem 2., Ponuditelj može dati ponudu samo za sve zajedno.

        Početna cijena:  11.242,00 kune

 

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

f) Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretninama.

 

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac može kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana    sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine ili obročno, u jednakim obrocima, najdulje na rok od 10 mjeseci, bez obveze plaćanja kamata.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnina za koje se ponuda daje.
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 4. način plaćanja kupoprodajne cijene te ukoliko se radi o obročnom plaćanju, naznaku roka otplate.

 

V. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice,
 • obrtnici – preslika obrtnice,
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine (uz naznaku rednog broja nekretnine u natječaju) – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je do 24. travnja 2020. g.

 

VII. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/20-01/1
URBROJ: 2162-06/08-20-4
U Pakracu, 9. travnja 2020. g.

 

 

Back to top
X
Skip to content