– Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/33, URBROJ: 2162-06/08-19-3) od 20. studenog 2019. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I. PREDMET PRODAJE:

 Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • kč. br. 207/1, šljivik potkućnica u selu, površine 2877 m2, upisana u zk. ul. br. 384, k. o. Batinjani.

Početna cijena:  3.880,00 kuna

 

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f) Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnine za koje se ponuda daje,
 3. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je do 6. prosinca 2019. godine

 

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/19-01/33

URBROJ: 2162-06/08-19-4

 

 

Back to top
X
Skip to content