– Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca.

Početna cijena: 70.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju aparata za vodu – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Pakraca.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2162-06/08-20-5
Pakrac, 11. veljače 2020. g.

 

 

Back to top
X
Skip to content