– Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Na temelju članaka 8., 17., 19., 20. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, dalje u tekstu: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
– ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2. stručni suradnik za društvene djelatnosti – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE
– PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU
3. viši stručni suradnik za poljoprivredu
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

VLASTITI POGON GRADA PAKRACA
4. rukovatelj radnim strojem
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osim stručnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane čl. 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju propisanog vježbeničkog staža od 12 (dvanaest) mjeseci, dok se za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4. služba zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku u roku godine dana od prijma u službu.
U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti email adresa) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio potrebno vrijeme na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit (za radno mjesto pod r. br. 3.),
– dokaz o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka (za radno mjesto pod r. br. 4.)
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), odnosno članku 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Javni natječaj provodi povjerenstvo koje utvrđuje koje su prijave pravodobne i potpune te listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i upućuje ih na testiranje.
Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju). Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr. Na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web-stranici www.pakrac.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Urednom prijavom na javni natječaj smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima.
Prijave s privitcima dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom: »Za javni natječaj – naznaka r. br. radnog mjesta«, neposredno predajom u pisarnicu ili poštom.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od osam dana od dana provedbe prethodne provjere znanja.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, donijet će se odluka o poništenju javnog natječaja.

Klasa: 112-01/18-01/1
Urbroj: 2162-04/01-18-3

Pakrac, 27. travnja 2018. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač

OBAVIJEST VEZANA UZ NATJEČAJ

 

Back to top
X