Javni natječaj za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice grada Pakraca i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca dana 4.siječnja 2018. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice/voditelja poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) – smjer turizam
• bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje dva strana jezika (engleski i talijanski)
• poznavanje rada na osobnom računalu
• organizacijske sposobnosti
• vozačka dozvola B kategorije

2. Vježbenik pomoćnik/pomoćnica voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca zasniva radni odnos na 12 mjeseci

3. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:

  • životopis s zamolbom za posao
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi
  • kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike
  • vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:

Turistička zajednica grada Pakraca
Hrvatskih velikana 3
34550 Pakrac
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za vježbenika/ce na radno mjesto – pomoćnik/ca voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca“.

Natječaj vrijedi od 4.siječnja – 13.siječnja 2018.godine.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca
Anamarija Blažević bacc.admin.publ.