Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, , 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) članaka 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012) i Zaključka gradonačelnice od 02. listopada 2017. g. (Klasa: 363-02/17-01/6, Ur.broj: 2162-06/01-17-01) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

A/ Održavanje nerazvrstanih cesta
B/ Održavanje javne rasvjete

1. NARUČITELJ:

GRAD Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac
tel. 034/411 080, fax:411 081
MB:2723565; OIB:79689915301

2. VRSTA DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR:

A. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca a prema slijedećim vrstama
poslova:

2.1.    – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa
2.2.    – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije
2.3.    – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
2.4.    – izrada vertikalne prometne signalizacije
2.5.    – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe
2.6.    – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova

B. Održavanje javne rasvjete

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR

Ugovor se sklapa na vrijeme od dana 01.01.2018. godine do 31. 12. 2021. godine osim radova zimske službe (2.3) koji se sklapa na vrijeme od 15.11. 2017. godine do 15. 03. 2021. godine.

4. VRSTA I OPSEG POSLOVA

Poslovi  održavanja   nerazvrstanih  cesta   na   području   Grada   Pakraca  sukladno   pojedinim poslovima navedenim u točci 2. Natječaja – a prema ponudbenoj dokumentaciji.

5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK
PLAĆANJA

5.1.  Određivanje cijene

 • Ponudu izraziti isključivo u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost;
 • Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika;
 • Nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu
  troškovnika;
 • Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda u ponudbenom troškovniku;
 • Pri formiranju cijene ponuditelj je obvezan uračunati sav potreban rad, materijal, prijenose i
  prijevoze te troškove pripreme i organizacije radova;
 • Svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i
  standardima.

5.2.  Način i rok plaćanja

Obračun izvedenih radova vršiti će se u ovisnosti o vrsti radova:

mjesečno na osnovu privremenih situacija potpisanih po ovlaštenoj osobi Naručitelja a temeljem umnoška stvarno izvedenih količina utvrđenih i jediničnih cijena iz ponude (za djelatnosti iz točaka :A – 2.1; 2.2; 2.3; B) po isporuci ugovorenih materijala na način i pod uvjetima iz Natječaja a na osnovu ispostavljenih računa (za djelatnosti iz točaka : A- 2.4; 2.5; 2.6).

Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih situacija ili računa u roku 30 (trideset) dana od dana potpisa ovlaštene osobe Naručitelja.

6. POTREBNO JAMSTVO IZVRŠITELJA ZA ISPUNJENJE UGOVORA:

Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, instrument osiguranja u vidu bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika.

7. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku, sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima
navedenim u natječajnoj dokumentaciji, u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i
ponuditelja, te s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – za vrstu/te posla/poslova:…………… “.

Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. 11. 2017. godine do 12,00 sati kod Naručitelja, bez obzira na način dostave.

Ponudom treba nuditi radove prema vrstama navedenim u natječajnoj dokumentaciji a mogu se nuditi svi radovi, nekoliko ili samo pojedina vrsta radova.

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

8. ROK VAŽENJA PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.

9. ISPRAVE KOJE SU POTREBNE KAO PRILOG PONUDI

 1. Ispunjen «Obrazac ponude s podacima o ponuditelju », koji je sastavni dio natječajne
  dokumentacije,Ispunjen troškovnik, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije,
 2. Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost,
 3. Dokument(e) kojima se dokazuje nekažnjavanje,
 4. Dokument(e) kojima se dokazuje financijska sposobnost,
 5. Dokument(e) kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost,
 6. Izjavu o prihvaćanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
 7. Sve ostale dokumente koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz natječajne
  dokumentacije.

10. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficjentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. Natječaja .

11.  SUDJELOVANJE PONUDITELJA

Na Natječaj se mogu javiti samo ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i ispunjavaju druge uvjete sukladno posebnim propisima, a koji su otkupili natječajnu dokumentaciju.

12. PODIZANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti na adresi: Grad Pakrac, Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u vrijeme trajanja Natječaja, uz predočenje dokaza o uplati. Naknada za dokumentacija za nadmetanje u iznosu od 100,00 kn se uplaćuje na žiroračun Grada Pakraca IBAN HR28 23400091831800008; s pozivom na broj:HR 68 7242-OIB uplatitelja ; uz naznaku -za natječajnu dokumentaciju: nerazvrstane ceste.

13. NAPOMENA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trga bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, kontakt osoba: gđa. Marija Čar, ing.građ. 034 411 080; 313 191, e-mail: marija.car@pakrac.hr

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Gradonačelnica Grada Pakraca:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.