Obavijesti

Privremena regulacija prometa prema deponiji u Prekopakri

Zbog početka izvođenja radova na infrastrukturnom objektu (cijevni AB propust na mjesnom vodotoku) na pristupnoj makadamskoj cesti prema deponiji građevinskog otpada (nastavak Frankopanske ulice u naselju Prekopakra) molimo građane da od dana 24.4. do 2.5.2019. g. za navedenu deponiju koriste alternativni pristupni pravac iz Ulice Stjepana Radića u naselju Prekopakra.

Pitanja i odgovori

Asfaltiranje Ulice 103. brigade

PITANJE: Kada će više doći na red asfaltiranje u ulici 103. brigade?

ODGOVOR: Asfaltiranje predmetne ulice ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima, no tek nakon izvođenja radova aglomeracije (odvodnja otpadnih voda Grada Pakraca).

POSTAVITE PITANJE                POTRAŽITE ODGOVOR

Pitanja i odgovori

Asfaltiranje Domobranske ulice u naselju Kusonje

PITANJE: Zbog čega su dijelovi Domobranske ulice u Kusonjama i dalje ne asfaltirani? Da li je u planu potpuna rekonstrukcija i obnova te ulice?

ODGOVOR: Daljnje aktivnosti na asfaltiranju dionica navedene ulice kao i sanacija postojećeg asfalta ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima, no tek nakon izvođenja radova aglomeracije (odvodnja otpadnih voda naselja Kusonje).

POSTAVITE PITANJE                POTRAŽITE ODGOVOR

Pitanja i odgovori

Poljski put na Marinkovcu

PITANJE: Poštovani, čitam u Pakračkom listu kako ste završili prvu fazu sanacije makadama i poljskih puteva te budući da vam je ostalo još neiskorištenih sredstava nastavak planirate na jesen. Ovim putem želim Vas upitati bi li se onda na jesen mogao popraviti poljski put koji se nastavlja na ulicu Marinkovac? Za sanaciju tog poljskog puta nisu potrebna velika sredstva te bi se većina toga mogla popraviti uz malo poravnavanja grederom i nasipavanjem materijala a što bi puno značilo mještanima koji taj put koriste kao šetnicu ali i poljoprivrednicima koji ga koriste za dolazak do svojih parcela. 

ODGOVOR: Predmetna dionica nije obuhvaćena planom za sanaciju u tekućoj godini, no izvidom na terenu nakon vašeg upita uočeno je da je za prihvatljivu funkcionalnost prometovanja nužna minimalna sanacija. Radovi mjestimičnog nasipavanja kamenim agregatom izvesti će se tijekom ove godine, te biti financirani iz proračuna Grada Pakraca.

Pitanja i odgovori

Javna rasvjeta u Domobranskoj ulici

PITANJE: Da li je moguće postavljanje javne rasvjete u Domobranskoj ulici ispred kućnog broja 28 (na križanju)?

ODGOVOR: Obavještavamo Vas da ćemo razmotriti prijedlog za nadogradnju javne rasvjete na predmetnoj lokaciji, a sve u skladu sa prioritetima i financijskim mogućnostima u ovoj kalendarskoj godini.

S poštovanjem, Saša Lapaš

 

POSTAVITE PITANJE              POTRAŽITE ODGOVOR

 

 

Pitanja i odgovori

Makadamski put na Marinkovcu

PITANJE: Poštovani, vidio sam da ste krenuli sa sanacijom poljskih puteva pa me zanima hoće li bit provedena i sanacija poljskog puta koji je u nastavku ulice Marinkovac?

ODGOVOR: Put u nastavku Ulice Marinkovac nije bio obuhvaćen prijedlogom mjesnog odbora sjever na sastanku održanom dana 25.09.2017.

Unatoč tome, izvidjet ćemo stanje na terenu, te utvrditi potrebu i prioritet s obzirom na prethodne zahtjeve i ograničenja sredstva u gradskom proračunu za tekuću godinu.

Pitanja i odgovori

Nastavak asfaltiranja ulice Leptirovo brdo

PITANJE: Poštovani, kada će se nastaviti postavljanje asfalta na drugoj polovici ulice Leptirovo brdo? Hvala.

ODGOVOR: U proračunu Grada Pakraca za tekuću godinu nisu osigurana sredstva za modernizaciju nastavka Ulice Leptirovo brdo, odnosno njenog sjevero-zapadnog dijela po Vašem upitu.

Unatoč tome, tijekom ove godine nastojati ćemo iznaći potrebna financijska sredstva, te izvršiti radove na modernizaciji predmetnog dijela ulice u smislu njenog asfaltiranja sa prethodnom pripremom.

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, , 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) članaka 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/11, 5/2012) i Zaključka gradonačelnice od 09. lipnja 2017. g. (Klasa: 363-02/17-01/4, Urbroj: 2162-06/01-17-02) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA –
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja
makadamskih cesta i poljskih putova

1. NARUČITELJ: GRAD Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac
tel. 034/411 080, fax:411 081
MB: 2723565, OIB: 79689915301
e-mail: marija.car@pakrac.hr

2. VRSTA DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR:
– radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:
Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godine

4. VRSTA I OPSEG POSLOVA:
Poslovi održavanja nerazvrstanih makadamskih cesta i poljskih putova a prema ponudbenoj dokumentaciji.

5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK PLAĆANJA:
5.1. Određivanje cijene:
– Ponudu izraziti isključivo u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost;
– Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika;
– Nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu
troškovnika;
– Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda u ponudbenom troškovniku;
– Pri formiranju cijene ponuditelj je obvezan uračunati sav potreban rad, materijal, prijenose i
prijevoze te troškove pripreme i organizacije radova;
– Svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i
standardima.
5.2. Način i rok plaćanja:
Obračun izvedenih radova vršiti će se u ovisnosti o vrsti radova:
mjesečno na osnovu privremenih situacija potpisanih po ovlaštenoj osobi Naručitelja, a
temeljem umnoška stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ponude
Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih situacija ili računa u roku 30 (trideset) dana od dana potpisa ovlaštene osobe Naručitelja.

6. POTREBNO JAMSTVO IZVRŠITELJA ZA ISPUNJENJE UGOVORA:
Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, instrument osiguranja u vidu bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika.

7. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:
Ponude se podnose u pisanom obliku, sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji, u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja, te s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova“

Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. srpanj 2017. godine do 12,00 sati kod Naručitelja, bez obzira na način dostave.
Ponudom treba nuditi sve radove prema vrstama navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

8. ROK VAŽENJA PONUDE:
Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.

9. ISPRAVE KOJE SU POTREBNE KAO PRILOG PONUDI:
Ispunjen «Obrazac ponude s podacima o ponuditelju », koji je sastavni dio natječajne dokumentacije,Ispunjen troškovnik, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije,
Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost,
Dokument(e) kojima se dokazuje nekažnjavanje,
Dokument(e) kojima se dokazuje financijska sposobnost,
Dokument(e) kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost,
Izjava o udjelu podisporučitelja,
Izjava o prihvaćanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
Izjava o prihvaćanju nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora,
Izjava o korištenju navedene adrese elektronske pošte u svrhu zaprimanja radnih naloga,
Sve ostale dokumente koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz natječajne dokumentacije.

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena.

11. SUDJELOVANJE PONUDITELJA
Na Natječaj se mogu javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i koji ispunjavaju uvjete sukladno posebnim propisima , a koji su otkupili natječajnu dokumentaciju.

12. PODIZANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti na adresi: Grad Pakrac, Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u vrijeme trajanja Natječaja, uz predočenje dokaza o uplati.
Naknada za dokumentaciju za nadmetanje u iznosu od 100,00 kn se uplaćuje na žiroračun Grada Pakraca IBAN HR28 23400091831800008; s pozivom na broj: 687242-OIB; uz naznaku – za natječajnu dokumentaciju: nerazvrstane ceste.

13. NAPOMENA:
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trga bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, kontakt osoba: gđa. Marija Čar, ing.građ. 034 411 080; 313 191, e-mail: marija.car@pakrac.hr
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Gradonačelnica Grada Pakraca:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ. v.r.

Novosti

Izvršena primopredaje asfaltiranih prometnih površina

Danas je, uz nazočnost gradonačelnice Anamarije Blažević, predstavnice izvođača tvrtke Niskogradnja Jurčak, Ružice Lukačević, nadzornog inženjera Željka Larve, te predstavnika Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, obavljena primopredaja radova na zadnjoj od tri lokacije na kojima su tijekom ove i prošle godine izvršeni radovi u vrijednosti 142.915,05 kn, a što iznosi nešto manje od onog predviđenim Ugovorom.

Radovima su po ugovoru sanacijom bili obuhvaćeni Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, nogostup uz Ulicu Vinka Rehaka, te Ulica leptirovo brdo – I etapa.

U zajedničkom razgovoru razmatralo se kao mogućnost budući nastavak radova u smislu pripreme podloge i asfaltiranja na zadnjoj lokaciji Leptirovo brdo, što bi iziskivalo procjenjuje se oko dodatnih 300.000,00 kn. Prethodno tome u neasfaltiranim dionicama iste ulice potrebno je sanirati, odnosno u dijelu i izgraditi novu kanalizacijsku mrežu.

Pitanja i odgovori

Šahta na ulazu u ulicu Kalvarija

PITANJE: I nakon nekoliko zamolbi, upita, upozorenja šahta kod govornice na ulazu u ulicu Kalvarija nije i dalje sanirana. Sporni poklopac samo je zarotiran, a oko temelja nije ništa učinjeno. Izvodili ste radove u blizini  vidjeli ste to i sami (ako ste gledali). Rupe su prekrivene travom i nevidljive, javne rasvjete nema…

wp_20161025_16_23_04_pro

wp_20161025_16_23_20_pro

wp_20161025_16_22_45_pro

ODGOVOR: Po prethodno ukazanom problemu za isti predmet, tijekom srpnja ove godine obavijestili smo tvrtku Vode Lipik d.o.o. (g. Tonia Bedića).

Ponovno smo sa istima dana 27.10.2016. g. stupili u kontakt, a danas 28.10.2016. g. dobili informaciju da je tehnički neispravan metalni poklopac naručen, a da će rupe uslijed slijeganja terena uz samo okno biti sanirane do ponedjeljka 31.10.2016. godine.

Saša Lapaš ing.el., stručni suradnik za infrastrukturu