Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2016./2017. - Grad Pakrac

     1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, stipendije Grada Pakraca učenicima koji imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu te se školuju u Srednjoj školi Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju.

Poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

Prijave se zaprimaju od  04.07.2016. godine do 04.08.2016. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG NATJEČAJA

Prioritet ovog natječaja je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.

Ciljevi ovog natječaja su:  povećati interes mladih za obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima Srednje škole Pakrac,  usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, zadržati i proširiti izbor trogodišnjih obrtničkih zanimanja u Srednjoj školi u Pakracu  te poticati uspješnost i vrednovati kvalitetu rada učenika.

3. IZNOS SREDSTAVA I BROJ STIPENDIJA

Grad Pakrac će temeljem ovog natječaja u školskoj godini 2016./2017. do ukupno 15 stipendija izdvojiti  do 25.000,00 kn i to do 7.500,00 kn u 2016. godini te do 17.500,00 kn u 2017. godini.

Učeničke stipendije u školskoj godini 2016./2017. dodijelit će se kako slijedi:

 • do 5 stipendija za zanimanje ZIDAR,
 • do 5 stipendija za zanimanje STOLAR i
 • do 5 stipendija učenicima trogodišnje obrtničke škole za izvrsnost.

Primatelji stipendije za trogodišnje obrtničko zanimanje mogu primati i stipendiju za izvrsnost.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI NATJEČAJ NAMIJENJEN

Ovaj Javni natječaj namijenjen je učenicima Srednje škole Pakrac i to:

1.       stipendija za trogodišnje obrtničko zanimanje – učenicima prvog, drugog odnosno trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja: zidar ili stolar,

2.       stipendija za izvrsnost  – učenicima drugog ili trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja a postigli su u prošloj školskoj godini uspjeh na natjecanjima:

 • po Vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje ili
 • ostvarili sportski rezultat pojedinačno ili aktivno timski u klubu koji djeluje u Gradu Pakracu.

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti učenici Srednje škole Pakrac koji:

 • imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu najmanje godinu dana,
 • se obrazuju za jedno od trogodišnjih obrtničkih zanimanja: zidar ili stolar,
 • su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14),
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50 odnosno za stipendiju izvrsnosti 3,5,
 • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda.

6. IZNOSI, INTENZITET I NAČIN ISPLATE STIPENDIJE

 Iznos učeničke stipendije za školsku godinu 2016./2017. je:

 • za trogodišnje obrtničko zanimanje 200,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2016. do 30.06.2017. godine),
 • za izvrsnost 100,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2016. do 30.06.2017. godine) .

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene stipendije isplaćuju se korisnicima na žiro račun svaki mjesec do 15. za prethodni mjesec u 10 jednakih obroka.

7. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se putem Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Gradu Pakracu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Pakrac

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

s naznakom „Prijava – Stipendiranje učenika Srednje škole Pakrac

Prijave pristigle nakon zatvaranja Javnog natječaja se neće uzimati u razmatranje.

8. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Svaki Podnositelj prijave dužan je u natječajnom roku dostaviti:

1.       Ispunjeni Prijavni obrazac (za trogodišnje obrtničko zanimanje i/ili izvrsnost)

Učenici koji traže SAMO jednu stipendiju  NISU obvezni popunjavati obadva obrasca!

2.       ispunjenu Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,

te dokaze:

STATUS

DOKAZ

Državljanstvo RH

Prebivalište

Preslika osobne iskaznice učenika, ukoliko ju nema – Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca
Status redovnog učenika/ce Potvrda Srednje škole Pakrac o upisu u srednju školu, odnosno određeni razred srednje trogodišnje obrtničke škole
Prosjek ocjena završnog osnovne odnosno prethodnog srednje škole Preslika svjedodžbe
Postignuća na natjecanjima Odgovarajući dokument (priznanje, diploma i sl)
Socijalni status Rješenje CZSS Pakrac/Rješenje HZZZ (invalidnost i/ili posebne potrebe) odnosno HZMO ili CZSS/ Potvrda nadležne službe o statusu hrvatskog branitelja

Tablica br. 1.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu s potpisom.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na ovaj natječaj, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije  u originalu, niti u preslikama.

9. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPEDNIJE

Stipendija se odobrava korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendije sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

9.1. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Pristigle prijave provjeravat de se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru a u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu stipendije.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU-UVJETI

Rd.br. pitanje DA NE
01. Prijava je podnesena u roku
02. Prijavni obrazac ispunjen u cijelosti i potpisan
03. Državljanin RH, prebivalište na području Grada Pakraca gdje i boravi
04. Učenik Srednje škole Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju
05. Priložena je sva propisana dokumentacija

Tablica br. 2

9.2. BODOVANJE

9.2.1. za stipendiju trogodišnjeg obrtničkog zanimanja

SOCIJALNI STATUS – KRITERIJ

Učenik iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade

5 bodova

Učenik, ili njegov roditelj, osoba s posebnim potrebama

4 boda

Učenik iz obitelji s troje ili više djece (u zajedničkom domaćinstvu)

3 boda

Učenici iz obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

2 boda

USPJEH U ŠKOLOVANJU

(prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

2,5

5 bodova

2,6 – 3,0

10 bodova

3,1-4,0

20 bodova

4,1 – 5

30 bodova

Tablica br. 3

9.2.2. za stipendiju izvrsnosti

USPJEH U ŠKOLOVANJU (prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

3,5

10 bodova

3,6 – 4,0

15 bodova

4,1- 4,5

25 bodova

4,5 – 5

35 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po Vremeniku

Prvo mjesto na županijskom natjecanju (regionalno)

15 bodova

drugo mjesto na državnom natjecanju

20 bodova

Prvo mjesto na državnom natjecanju

35 bodova

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

40 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po sportskim rezultatima

Prvo mjesto državno natjecanje

15 bodova

Druga liga (za prvu kategoriju sporta)

20 bodova

Nagrađeno međunarodno natjecanje

25 bodova

Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru, uvjete, boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku ovog postupka formira se bodovna lista.

Stipendije se odobravaju Podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik/ca s boljim uspjehom u školovanju.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

10. OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Svaki kandidat koji je ostvario pravo na stipendiju potpisat će Ugovor o korištenju stipendije učenika srednje škole s Gradom Pakracem kojime će se pobliže utvrditi međusobna prava i obveze.

11. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava iz javnih izvora Grad Pakrac može izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena stipendija.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom, bit de dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

12. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

Prijavni obrazac – stipendiranje za trogodišnje zanimanje,

Prijavni obrazac – za stipendiranje izvrsnosti,

Obrazac – izjava o članovima zajedničkog domaćinstva.

 

 

Back to top
Skip to content