Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradskoj sportskoj dvorani

 

1. Predmet natječaja:

Davanje u zakup poslovnog prostora u Gradskoj sportskoj dvorani, koje se nalazi na adresi Bolnička ulica 57, Pakrac, izgrađene na k.č.br. 38/4, k.o. Pakrac, ukupne površine 243,1 m².

2. Namjena:

Pružanje sportske djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

3. Početni iznos zakupnine:

– 500,00 kuna mjesečno.

– Osim zakupnine zakupnik plaća puni iznos režijskih troškova koji nastaju korištenjem ukupnog prostora (struja, voda, plin i drugo), te snosi troškove tekućeg održavanja (čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) dijela prostora koji mu je dan u zakup.

4. Trajanje zakupa:

4 godine uz mogućnost produljenja.

5. Minimalni uvjeti zakupa:

– Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja.

– Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

6. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje prostora zakupniku.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.

7. Oblik, način i rok dostave ponuda:

– Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Sportska zajednica Grad pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u Gradskoj sportskoj dvorani „ ne otvarati”.

– Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Grada Pakraca i Sportske zajednice Grada Pakraca, odnosno najkasnije do 19. srpnja 2016. g. do 12:00 sati.

8. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

– naziv / ime ponuditelja, sjedište (adresa stanovanja),

– OIB,

– kratki opis dosadašnjeg poslovanja te poslovni plan,

– namjenu prostora sukladno točki 2.,

– iznos zakupnine, ne niži od početnog iznosa iz točke 3.

Prilozi uz ponudu:

 Trgovačko društvo:

1. presliku rješenja o upisu u sudski registar,

2. potvrda porezne uprave o podmirivanju obveza poreza i doprinosa (ne starija od 30 dana),

 Obrtnik:

1. presliku rješenja o upisu u obrtni registar,

2. potvrda porezne uprave o podmirivanju obveza poreza i doprinosa (ne starija od 30 dana),

 Svi:

1. potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana,

2. o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja

9. Posebne napomene:

– Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

– o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina

– Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

– Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

– poslovni prostor koji je predmet natječaja moguće je razgledati svakim radnim danom od 08-12 sati.

– Sportska zajednica Grada Pakraca zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

Sportska zajednica Grada Pakraca

Website: