Javna objava upisa djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA:601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601/02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU
2018./2019.

Zahtjevi za upis primat će se od 08.05.2018. godine do 31. 05.2018. godine u prostorijama Matičnog vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece  podnose roditelji koji  imaju prebivalište na području Grada Pakraca za djecu koja navršavaju:
za jaslice – jednu godinu života do 31.08. 2018. g.
za cjelodnevni desetosatni program – tri godine života do 31.08.2018.g.

Djeca  se upisuju  u vrtić  i  jaslice  uz  primjenu  prednosti, sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis može se preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak, na web stranici Vrtića http://dvmp.hr ili na službenim stranicama Grada Pakraca.

Uz  zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena. Zahtjev mora sadržavati potpise oba roditelja osim u posebnim slučajevima.

Potvrdu  o  obavljenom  liječničkom  pregledu,  roditelj  je  obvezan  predati  odgojiteljici  u

skupinu prvoga dana korištenja programa. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati. Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od završetka upisnog postupka.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Maslačak , Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

Predsjednik upravnog vijeća
Marijo Seleši

Website: