Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac


Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/23-01/20, URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-5) od 21. rujna 2023. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje  se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • k. č. br. 277/4, PAŠNJAK, površine 1410 čhv, upisana u zk. ul. br.  193, k. o. Španovica

          Početna cijena: 2.835,13 eura

Odabrani ponuditelj u svojstvu kupca obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine u iznosu od 437,50 eura.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
e) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
f) Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretninama.

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnina za koje se ponuda daje.
 3. iznos ponuđene cijene u eurima koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

V. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice,
 • fizičke osobe – obrtnici – preslika izvatka iz obrtnog registra (ili obrtnice),
 • pravne osobe – presliku izvatka iz Sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine  – ne otvarati”,
 •  rok za dostavu ponuda je do 7. listopada 2023.

VII. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • otvaranje ponuda nije javno,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC
KLASA: 943-01/23-01/20
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-6

U Pakracu, 21. rujna 2023.

 

 

Back to top
Skip to content