Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini - Grad Pakrac


KLASA: 032-06/22-01/2
URBROJ: 2177-9/10-01/22-5
Pakrac, 13. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 49. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), a u svezi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o poništenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini

I.

Poništava se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini(KLASA: 032-06/22-01/2, URBROJ: 2177-9/10-01/22-3 od 15. veljače 2023. godine, kao i Izmjena i dopuna javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini (KLASA: 032-06/22-01/2, URBROJ: 2177-9/10-01/22-4 od 21. veljače 2023. godine objavljeni dana 15. veljače 2023. godine odnosno 22. veljače 2023. godine na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

Obrazloženje

Prilikom pregleda prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini od strane Povjerenstva ustanovljeno je kako je  tražena dokumentacija iz točke IV. Javnog poziva bila nedovoljno razrađena, radi čega nije bila moguća evaluacija pristiglih prijava, odnosno ocjena ispunjavanja točnosti i cijelosti zatraženih dokumenata.

Temeljem navedenog Gradonačelnica je donijela Odluku o poništenju Javnog poziva.

GRADONAČELNICA
Anamarija Blažević, struč. spec. oec.

 

 

Back to top
Skip to content