Natječaj za zakup prostora za prodaju pića i hrane u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića - Grad Pakrac


Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 16. svibnja 2023.g. (KLASA: 372-01/23-01/9, URBROJ: 2177-9-10/04-23-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup prostora za prodaju pića i hrane u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup prostora za prodaju pića i hrane u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu dana 26. i 27. svibnja 2023.g.
Prostor se daje u zakup u sklopu 11. MultiPak-a isključivo za usluživanje pića i hrane.
Početna cijena zakupa iznosi 150,00 eura za obadva dana.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.
b) Zakupnik se obvezuje raditi:
dana 26. svibnja 2023.g. od 12:00 do 24:00 sata (u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića) i 27. svibnja 2023.g. od 10:00 do 24:00 sata (u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu).
Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične/kartonske čaše za posluživanje pića.
Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.
Zakupnik se obvezuje urediti prostor u skladu s temom manifestacije MultiPak.
Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.
Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.
Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 22. svibnjem 2023.g.
Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup prostora za prodaju pića i hrane – MultiPak 2023.“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.
 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 16. svibnja 2023.g.
KLASA: 372-01/23-010/9
URBROJ: 2177-9-10/04-23-3

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

 

Back to top
Skip to content