– Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

 • Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 20. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („ Službeni glasnik“ Grada Pakraca br. 4/15 i 1/20), gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

I.

Grad Pakrac poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad i organizaciju  događaja koje svojom prirodom pridonose promociji grada i poticanju zajedništva da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Pakraca u 2020. godini.

II.

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu pokroviteljstava i sponzorstava, manifestacijama od interesa za Grad Pakrac, za događaje  koji promiču vrijednosti i unapređenje kvalitete života te doprinose razvoju i promicanju određenog područja i ako je to događanje od važnosti za grad Pakrac ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje

III.

prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

 1. Pokroviteljstvo
 2. Sponzorstvo

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju manifestacije, akcije, projekte (u daljnjem tekstu događaj) koji svojim sadržajem ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonose:

 • očuvanju tradicijske kulture Grada Pakraca i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
 • razvoju kulturnih manifestacija i suradnje
 • organizaciju raznih manifestacija na području Grada Pakraca iz područja kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske i drugih djelatnosti,
 • sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i drugim događajima u gradu,
 • predstavljanje Grada Pakraca na drugim događajima,
 • obilježavanje važnih događaja i obljetnica osobito vezanih uz Domovinski rat,
 • organizacija radionica i natjecanja koje okupljaju velik broj učesnika,
 • organizaciju i sudjelovanje na sportskim događajima u Gradu Pakracu.

VI.

Događajima se, u smislu ovog poziva  smatraju i projekti koji nemaju karakter događaja, ali su od šireg društvenog značaja ili velike važnosti, imaju promotivni, humanitarni, sportski ili kulturni karakter te doprinose nekom od strateških ciljeva Grada Pakraca.

V.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 100.000,00 (stotisuća kuna).

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20  programa i projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je tijekom cijele 2020. godine, a najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije ili događaja.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Pakraca za  2020. godinu.

Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva donosi Gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, i to u roku od 30 dana od zaprimanja prijave na ovaj Javni poziv. Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Grada Pakraca.

VII.

Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 1 prijavu na razdoblje provedbe do kraja  godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog poziva.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca;  www.pakrac.hr

X.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Pakrac

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

ured 127.

uz napomenu na omotnici:

 „NE OTVARATI – Javni poziv – POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA

XI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

XII.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

XIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte marija.martinelli@pakrac.hr.

DATUM OBJAVE: 24. veljače 2020.

 

POVEZNICE NA OBRASCE JAVNOG POZIVA

 

 

Back to top
X
Skip to content