Javni poziv mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca - Grad Pakrac


Na temelju odredbi Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/2019) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 10. srpnja 2024. g. objavljuje

JAVNI POZIV
mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva mladih obitelji za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji će se financirati kroz sljedeće mjere:

 • MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 4: Financijska pomoć mladoj obitelji pri rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

II. KORISNICI MJERA

Korisnici sredstava po ovom pozivu su mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ovog poziva je bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug  i djeca, ukoliko ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.
Samci nisu prihvatljivi korisnici ovog Poziva.

Pojedini izrazi u smislu ovog poziva imaju sljedeće značenje:

 • Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
 • Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
 • Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, (dokaz, uvjerenje o prebivalištu/ boravištu  na istoj adresi, ili su suvlasnici stambenog objekta) a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).
 • Rekonstrukcija stambenog objekta obuhvaća dogradnju, nadogradnju, zamjenu dotrajalih, uništenih ili oštećenih građevinskih elemenata, a radi dovođenja te građevine u stanje prikladno za stanovanje te izvedbu građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine.

III. OPĆI UVJETI

Mlada obitelj za prava na dodjelu financijskih sredstava mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su podnositelj zahtjeva ili njegov bračni/izvanbračni drug mlađi od 40 godina,
 • da se građevinsko zemljište ili stambena građevina koju kupuju, grade ili rekonstruiraju nalazi na području Grada Pakraca,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno izjava da će ga prijaviti u roku 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/rekonstrukciji stambenog objekta ili u roku od 12 mjeseci ukoliko se radi o kupnji građevinskog zemljišta, odnosno izgradnji stambenog objekta,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji, osim nekretnine za koju podnose zahtjev,  nemaju u svom vlasništvu/suvlasništvu drugo građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske, odnosno da do podnošenja zahtjeva isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili,
 • da podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima u trenutku podnošenja zahtjeva važeći zemljišnoknjižni uložak kojim dokazuje vlasništvo svoje prve nekretnine za koju podnosi zahtjev.
 • da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni/izvanbračni drug do sada nisu ostvarili potporu na temelju više od dva Poziva. (Dva puta dobili potporu, bez obzira o kojoj mjeri se radi)

IV. MJERE

MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Građevinskim zemljištem u smislu ovog poziva smatra se i građevinsko zemljište na kojem se nalazi objekt koji se ne može privesti stambenoj namjeni i namijenjen je rušenju radi izgradnje novog stambenog objekta.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 % iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 2000,00 eura.

Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenjaObvezna dokumentacija
– opći uvjeti
– ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu
– nekretnina za koju se dodjeljuje potpora
ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana
– sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca
– korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grad Pakraca sljedećih 5 (pet) godina
– prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
1. ispunjen obrazac prijave (Obrazac M1)
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga
3. preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)
4. vlasnički list za predmetnu nekretninu
5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)
6. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine
7. uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu
8. dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)
9. preslika kupoprodajnog ugovora za predmetnu nekretninu i dokaz isplate kupoprodajne cijene
10. izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi stambeni objekt na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju stambenog objekta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 % iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 2000,00 eura

Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenjaObvezna dokumentacija
– opći uvjeti
– ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu
– nekretnina za koju se dodjeljuje potpora
ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana
– sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca
– korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grad Pakraca sljedećih 5 (pet) godina
– prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
1. ispunjen obrazac prijave (Obrazac M1)
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga
3. preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)
4. vlasnički list za predmetnu nekretninu
5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)
6. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine
7. uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu
8. dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)
9. preslika kupoprodajnog ugovora za predmetnu nekretninu i dokaz isplate kupoprodajne cijene
10. izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva za izgradnju stambenog objekta na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu ovog javnog poziva primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji u visini 50 % iznosa troška, odnosno maksimalno do iznosa od 2000,00 eura

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenjaObvezna dokumentacija
– opći uvjeti
– ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu
– nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
– sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca
– korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grada Pakraca sljedećih 5 (pet) godina
– korisnik je dužan u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava završiti gradnju stambenog objekta koji čini predmet dodijele potpore što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt
1. ispunjen obrazac prijave (Obrazac M3)
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga
3. preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)
4. vlasnički list za predmetnu nekretninu
5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)
6. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine
7. uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu
8. dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)
9. preslika građevinske dozvole
10. preslika prijave početka građenja
11. preslika računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta odnosno za ugrađene materijale i izvršene radove na izgradnji i dokaz da su isti plaćeni
12. izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 4: Financijska pomoć mladoj obitelji pri rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva za rekonstrukciju, stambenog objekta na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Korisnik može ostvariti pomoć za trošak rekonstrukcije stambenog objekta u smislu definicije rekonstrukcije iz točke II. ovog poziva  i to za izradu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova rekonstrukcije u visini 50 % iznosa troška, odnosno maksimalno do iznosa od 1200,00 eura.

Rekonstrukcija stambenog objekta obuhvaća dogradnju, nadogradnju, zamjenu dotrajalih, uništenih ili oštećenih građevinskih elemenata, a radi dovođenja te građevine u stanje prikladno za stanovanje te izvedbu građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine.

 1. Dogradnja/nadogradnja stambenog objekta obuhvaća radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost ili sobnost (dodatne prostorije) postojećeg prostora.
  – Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti projektno-tehničku dokumentaciju za izvedeni zahvat u prostoru (uz ostalu obveznu dokumentaciju), a sukladno odredbama Zakona o gradnji.
 1. Zamjena dotrajalih, uništenih ili oštećenih građevinskih elemenata obuhvaća radove na postojećoj građevini, a koji su nužni radi dovođenja te građevine u stanje prikladno  za stanovanje.
  – Podnositelj zahtjeva dužan je dokazati dotrajalost/oštećenje građevinskih elemenata koje je zamijenio (fotografije prostorija/materijala prije radova/poslije radova, iz kojih se na nedvojben način može utvrditi da se radi o istoj prostoriji, odnosno zamijenjenom materijalu).

Odbit će se zahtjev podnositelja koji ne dostavi projektno-tehničku dokumentaciju iz točke 1. ove mjere, odnosno nedvojbeno ne dokaže da je zamjena iz točke 2. ove mjere bila nužna te ako Povjerenstvo utvrdi da stanje na terenu ne odgovara stanju navedenom u zahtjevu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri  su:

 • trošak grubih elektroinstalacijskih radova i gromobranskih instalacija,
 • opremanje stambenog objekta instalacijama,
 • troškovi izrade projektne dokumentacije,
 • trošak građevinskih radova (materijal i rad),
 • građevinski radovi – zemljani, betonski i arm.betonski, tesarski, zidarski i izolaterski
 • obrtnički radovi – krovopokrivački, limarski, gipsarski, stolarski, fasaderski,–vanjska stolarija,
 • trošak horizontalnih i vertikalnih razvoda vodovoda i kanalizacije (podžbukne instalacije),
 • uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija,
 • zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata.

Nisu prihvatljivi troškovi unutarnjeg uređenja, keramičarski, soboslikarski i ličilački radovi, kao ni troškovi za „estetske zahtjeve“ (npr. namještaj,  uređaji, ograda, zamjena podnih obloga i sl. )

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenjaObvezna dokumentacija
– opći uvjeti
– ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu
– nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
– sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca
– korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grada Pakraca sljedećih 5 (pet) godina
– korisnik je dužan u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava završiti rekonstrukciju stambenog objekta        koji čini predmet dodijele potpore što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt ukoliko objekt već nije ranije prijavio
1. ispunjen obrazac prijave (Obrazac M4)
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga
3. preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)
4. vlasnički list za predmetnu nekretninu
5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)
6. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine
7. uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu
8. dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)
9. preslika građevinske dozvole (ako je primjenjivo)
10. preslika prijave početka građenja (ako je primjenjivo)
11. preslika računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stambenog objekta te za ugrađene materijale i izvršene radove na rekonstrukciji i dokaz da su isti plaćeni
12. Fotografije koje dokazuju opravdanost rekonstrukcije i dotrajalosti građevinskih elemenata.
13. izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

V. OSTALE ODREDBE

Korisniku nije dopušteno koristiti više mjera iz ovog poziva.

Prihvatljivi trošak za  po ovom Javnom pozivu mora nastati i biti isplaćen u godini objave ovog poziva za Mjeru 4, a za Mjeru 1, 2 i 3, priznat će se troškovi nastali od 20. listopada 2023. g.

Podnositelj zahtjeva, prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Grada Pakraca na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećan za eventualne troškove prisilne naplate.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • ako korisnik mjere otuđi nekretninu koja čini predmet zahtjeva u vremenskom periodu od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava,
 • ako korisnik i članovi njegove obitelji ne prijave  prebivalište na području Grada Pakraca u roku 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/rekonstrukciji stambenog objekta ili u roku od 12 (dvanaest) mjeseci ukoliko se radi o kupnji građevinskog zemljišta, odnosno izgradnji stambenog objekta,
 • ako korisnik i članovi njegove obitelji promijene prebivalište u vremenskom periodu od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava,
 • ako korisnik u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava ne završi gradnju stambenog objekta i ne prijavi nastanak obveze komunalne naknade na objektu koji čini predmet potpore,
 • ako korisnik u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava ne završi rekonstrukciju stambenog objekta što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt ukoliko objekt već nije ranije prijavio,
 • ako se utvrdi da je je korisnik priložio lažnu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i na terenu ne odgovara stvarnom stanju,
 • ako korisnik na bilo koji drugi način postupa suprotno ovom Javnom pozivu ili Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava.

Neiskorištena bjanko zadužnica se vraća Korisniku po proteku 5 (pet) godina od dana realiziranja subvencije.

Dokaz o prebivalištu korisnik je dužan dostavljati Gradu Pakracu svake godine u razdoblju 5 (pet)  godina od godine potpisa Ugovora, u vremenu od  01.12. do 31.12.

Ukoliko korisnik dostavi potpisanu privolu za obradu osobnih podataka, tada nije dužan dostavljati navedeni dokaz u citiranom vremenskom periodu već će Grad Pakrac isto provjeriti službenim putem.

Podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na ovaj javni poziv moguće je najkasnije do 31.10.2024. godine ili do iskorištenja sredstava.

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Mlade obitelji“.

Svi obrasci su dostupni na službenoj stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr ili u uredu br. 127 (Marija Martinelli) u upravnoj zgradi Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac.

Dodatne informacije moguće je dobiti u uredu br. 127 (Marija Martinelli), tel. 034/411 080, email: marija.martinelli@pakrac.hr.

Nepotpuni, nerazumljivi i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag. oec.

KLASA: 370-01/19-01/2
URBROJ: 2177-9-30-1/03-24-6

PRILOZI
Javni poziv (pdf)
Izjava o prijavi prebivališta
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac M1
Obrazac M2
Obrazac M3
Obrazac M4

 

 

Back to top
Skip to content