Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac - Grad Pakrac


Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN broj 17/19, 98/19, 114/22), članka 5. Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac od 5. listopada 1999. i članka 21 . Statuta Gradske knjižnice Pakrac, dana 17. listopada 2023.g. gradonačelnica Grada Pakraca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Za ravnatelja/ravnateljicu  Gradske knjižnice Pakrac može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij
– položen stručni knjižničarski ispit
– najmanje pet (5) godina rada u knjižnici
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog gradonačelnika/gradonačelnice Grada Pakraca na mandat od četiri godine počevši od 1.1. 2024. godine i može biti ponovno imenovan/a.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana, računajući od dana objave javnog natječaja u Večernjem listu, web stranici osnivača i Gradske knjižnice Pakrac.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom – Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac – ne otvaraj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovim obitelji (NN 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja RH na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 612-04/23-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-23-1
U Pakracu, 17. listopada 2023.g.

Grad Pakrac
Gradonačelnica
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

 

Back to top
Skip to content