Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pakraca - Grad Pakrac

Na temelju odredbi članaka 25. i 26. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18, 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 26. Statuta Muzeja grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 9/07, te članka 4. Odluke o osnivanju Muzeja grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 1/05), Grad Pakrac kao osnivač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pakraca

Za ravnatelja – ravnateljicu muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti, obrazovanju ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja

– položen stručni ispit za kustosa

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv temeljnih ljudskih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava osnivač muzeja na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada

2. preslik osobne iskaznice

3. dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti i obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz

4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)

5. dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

7. prijedlog programa rada Muzeja grada Pakraca za četverogodišnje razdoblje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge u navedenom natječaju.

Prijave i popratnu dokumentaciju poslati na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja grada Pakraca – ne otvaraj«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave kao i osobni podaci dostupni iz navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Grad Pakrac kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Grad Pakrac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8315311.html

 

 

Back to top
Skip to content