Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s a z i v a m
3. (treću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,
7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,
8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,
11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g
14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:
a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,
b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,
c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),
d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,
f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,
g) održavanje javne rasvjete,
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,
18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,
22. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– direktoricu tvrtke „PCP“ d.o.o., gđu Ivanu Orban,
– ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.