Započinje odvoz plastike, uklanjaju se spremnici sa zelenih otoka - Grad Pakrac

Untitled 1

Pakrački Komunalac sutra 1. ožujka kreće sa sakupljanjem plastičnog otpada iz dodijeljenih žutih spremnika prema rasporedu koji se može vidjeti i na službenim stranicama Komunalca  http://komunalac-pakrac.hr/.

Komunalac raspored

Plastični otpad iz žutih spremnika će se sakupljati jedan put mjesečno. U dodijeljenim letcima uz raspored odvoza opisano je i koji se plastični otpad smije predavati u spremniku, a koji ne.

DA: prazne boce bezalkoholnih pića, mlijeka, jestivog ulja, octa, deterdženata, omekšivača, šampona, kanistri, pvc folije i ostala slična bezopasna plastična ambalaža….

NE: ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida, otrova i slične ambalaže u kojima su se nalazile otrovne tvari…

Sakupljanje plastike je usluga povezana sa uslugom sakupljanja miješanog komunalnog otpada te se dodatno ne naplaćuje. Veće količine plastičnog otpada mogu se predati u dodatnoj vreći uz žuti spremnik ili dovozom u reciklažno dvorište.

Povlače se “zeleni otoci“

Sa dodijeljenim žutim spremnicima i početkom sakupljanja plastike neki spremnici na “zelenim otocima“ (papir i plastika) postaju nepotrebni jer spremnike za papir i karton te plastiku posjeduje svaki korisnik usluge u svom domaćinstvu. Sukladno tome  Komunalac Pakrac će kroz sljedeća dva tjedna sa “zelenih otoka“ povući spremnike za papir i karton (plavi) i plastiku (žuti). Također sa dvije lokacije “zelenih otoka“ u Pakracu, u Vukovarskoj ulici (Gavrinica) i Aleji kestenova (parking Rimokatoličkog groblja) povlače se spremnici za tekstil koji će se moći predati u reciklažnom dvorištu Pakrac (na Krndiji) ili u krugu sjedišta uprave Komunalca d.o.o. Pakrac ( Križnog puta 18) u ranije ustaljenim radnim vremenima,  te će tako na “zelenim otocima“ ostati samo spremnici za staklenu ambalažu (zeleni u obliku zvona).

Problem “zelenih otoka“ je i nekontrolirani dovoz raznoraznog otpada koji ne pripada u postavljene spremnike što kasnije dovodi do problema daljnjeg preuzimanja kod ovlaštenih sakupljača, što se želi izbjeći, obavještavaju građane iz pakračkog Komunalca.

 

 

Back to top
Skip to content