Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeće Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 20. prosinca 2018.g., s početkom u 15:00 sati u Poduzetničkom centru Pakrac

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Dajana Vacek, vijećnica u Skupštini Požeško-slavonske županije Ljerka Švajghart, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

K. Milek: Čestita gradonačelnici i gradskoj upravi na jučerašnjem događaju i domaćinstvu Savjeta za Slavoniju i Baranju.
Kakvi su dojmovi i zaključci nakon svega?
Gradonačelnica: Ispričava pročelnika zbog nenazočnosti sjednici.
Savjet je odlično organiziran, jako dobro smo se predstavili u medijima, bili smo udarna vijest u središnjem Dnevniku u koji smo se i javili. Sve pohvale protokolu Vlade, Ministarstvu regionalnog razvoja i našim službama koje su odradile vrhunski posao.
Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem nikada nije bio u ovako malom gradu i bila nam je iznimna čast ugostiti premijera i veliki broj ministara.
Treba spomenuti da su i naši poduzetnici dobili i odradili posao vezan uz održavanje Savjeta.
M. Pavković: Na koji način je iskorištena drvna masa iz Aleje kestenova? Koliki je trošak dosadašnjih radova i kada se planira posaditi novo drveće?
Gradonačelnica: Odvoženje i zbrinjavanje drvne mase je dio troškovnika izvođača radova. Rok za završetak radova produžen je do kraja ožujka 2019.g. i planira se posaditi novo kestenje.
M. Čar: Do sada je odrađeno poslova u vrijednosti od oko 300.000,00 kn, a posaditi će se crveni kesten, koji je otporniji.
M. Pavković: Postoji li mogućnost da Grad osigura npr. 2 stana za potrebe privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja, da im se u tom razdoblju osigura besplatna prehrana u HCK i pomogne u nabavci osnovnih potrepština?
Gradonačelnica: Nemamo puno takvih slučajeva, uglavnom su prioritet kod stambenog zbrinjavanja i do sada su svi zbrinuti u gradskim stanovima. Nikada se nije desilo da nismo pomogli takvim osobama. U razgovorima smo sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje o davanju njihovih stanova u najam Gradu. Paralelno s tim pripremamo novi pravilnik o dodjeli stanova i sigurno ćemo uvijek pomagati ljudima u potrebi, te povećavati njihova prava i smještajne kapacitete.
M. Pavković: Žrtve se često obraćaju udrugama za pomoć, može li im se pomoći i preko udruge?
Gradonačelnica: Može.
Z. Krejči: Vlada nam je uredbom ukinula područje od posebne državne skrbi i umanjila mogućnost povoljnog kandidiranja u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon raspisanog natječaj za energetsku obnovu stambenih objekata, neugodno smo se iznenadili sa samo 40% sufinanciranja od strane Fonda.
Može li se ta nepravda poništiti i građanima opet omogućiti subvencija od 80%?
Gradonačelnica: I dalje smo područje od posebne državne skrbi, ali nismo u I. skupini.
Z. Krejči: Gdje se može zbrinuti otpad koji ne ide u zelenu niti u smeđu kantu i kada će biti uređeno reciklažno dvorište?
M. Čar: Takav otpad Komunalac odvozi bez naplate 2 puta godišnje po pozivu, a reciklažno dvorište očekujemo do kraja ožujka 2019.g.
D. Marin: Bagremik u Ulici M. Držića koja je u I. zoni se širi na cestu i treba planirati uređenje tog dijela grada.
Gradonačelnica: Već je dala nalog da se to uredi i zbog ovakvih upita će na sjednicama Gradskog vijeća od danas biti i voditelj Vlastitog pogona.
A.Delihodžić: Svake godine uređujemo taj prostor i sada je u planu.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom, cilj je bio potaknuti aktivnost.
Internetska veza u Srednjoj školi nije adekvatna zbog relativno male propusnosti mreže.
Kako Grad može potaknuti nadležne da se bar škole uvedu u 21. stoljeće što se tiče brzine interneta?
Gradonačelnica: U planu nam je širenje širokopojasnog interneta. Škole nam se nisu žalile, pa ih pozivam da se jave sa potrebnim informacijama, kako bismo znali što zatražiti od nadležnih.
D. Marin: Drago mu je što će se Grad uključiti.
M. Ivančić: Kakav je odaziv na gradske odluke vezane uz pogodnosti za poduzetnike, liječnike i obitelji?
Gradonačelnica: Na program koji se odnosi na poduzetnike, obrtnike i OPG-a podneseno je 75 zahtjeva (11 za zapošljavanje, 61 za nabavku imovine, 3 za početak obavljanja djelatnosti). Jedan zahtjev je odbijen, 11 ih čeka isplatu, a do sad je isplaćeno oko 380.000,00 kn.
Na program namijenjen liječnicima došlo je 16 zahtjeva (6 za subvencioniranje specijalizacije ili edukacije, 5 za subvencioniranje kamate i 5 za troškove vrtića). Do sada je isplaćeno oko 71.000,00 kn, a na isplatu čekaju još 4 korisnika.
Na program „3+“ zahtjev je podnijelo 86 korisnika, a 70 ih se odnosi na režije, 30 na vrtić, 16 na prijevoz i 46 na parking. Do sada je utrošeno oko 91.000,00 kn.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Predlaže skidanje 16. točke sa dnevnog reda i traženje dodatnih tumačenja Državnog izbornog povjerenstva, nakon čega će Gradsko vijeće donijeti odluku.
Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom,
2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.,
3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca,
5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,
9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.,
16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
21. Prijedlozi i inicijative.


1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom

Gradonačelnica: Zahvaljuje svima što su podržali inicijativu 104. brigade i predlaže usvajanje prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlogom.
V. Pečanić: Ovo je tehnička odluka u skladu sa zakonskim odredbama i financijskim pokazateljima za trogodišnje razdoblje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

V. Pečanić: Ovo je još jedna odluka koju po zakonu mora donijeti Gradsko vijeće, a propisuje strukturu postrojbe civilne zaštite.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

V. Pečanić: Nakon inspekcijskog nadzora, naloženo nam je donošenje novog Plana zaštite od požara, a svi nadležni dali su svoju suglasnost na prijedlog dokumenta.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva

Gradonačelnica: Prijedlog je sličan onom prošlom, uz dodatak subvencioniranja zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru.
Poduzetnici će plaćati povoljniji zakup, a Grad će im subvencionirati iznos do pune zakupnine. Do sada su to bile 12-ine PCP-u, a sada će to biti realan trošak i poticaj PCP-u da traži nove zakupoprimce.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Kriterije i mjere opet će propisati gradonačelnica, pa predlažu da se određenim djelatnostima daje prednost.
Gradonačelnica: Jeste li mislili na neku djelatnost, broj zaposlenih i sl.?
Moramo biti ravnopravni prema svima i ne dozvoliti stvaranje monopola.
D. Marin: Ne radi se o diskriminaciji, ali Grad ima pravo na svoju strategiju i put kojim će doći do cijeva.
Gradonačelnica: Stručne službe će razmotriti prijedloge prije propisivanja kriterija.
M. Ivančić: Jedan od prijedloga može biti produžavanje zakupa u inkubatoru za visokoprofitabilne djelatnosti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća sva tri prijedloga.
Gradonačelnica: Smanjenje prihoda i isto toliko rashoda, te njihovo prenošenje u 2019.g. planirano je zbog realnih okolnosti (izgradnja središnjeg trga i uređenje Aleje kestenova).
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se sva tri prijedloga. Razumijemo da se postupci javne nabave često oduže i ne mogu završiti u planiranom vremenu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Jasno je da je ovo svođenje računa i stvarno stanje, ali zbog neprihvaćanja proračuna za ovu godinu, ostati će pri odluci da ne prihvate niti rebalans. Kod točaka 7. i 8. biti će suzdržani.
Na polovini godine smo imali višak od 2,9 mil. kuna, a sada manjak od oko 700 tis. kuna.
Gradonačelnica: Plan i izvršenje proračuna nisu isti. Rebalans je potpuno transparentan i realan i iako nije ekonomistica, dobro se snašla u financijskom vođenju i vjeruje stručnim suradnicima. Nije niti očekivala prihvaćanje od strane Kluba vijećnika SDP-a.
V. Pečanić: Manjak je prenesen iz prošle godine i mora biti u proračunu do kraja ove. Njega nema, jer smo tijekom godine akumulirali prihode i stvorili višak.
D. Marin: Uopće ne sumnja, ali će zbog već rečenih razloga glasovati protiv.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv),
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana).
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća svih sedam prijedloga.
Gradonačelnica: Ovo je još jedan realan proračun u kojemu planiramo povećanje prihoda za 30% u odnosu na postojeći plan. Zbog brige središnje vlasti koja nam je povećala vlastite prihode na više od 20 mil. kuna, možemo uvoditi nove programe i više raditi.
Očekujemo više sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivrede (za mjere ruralnog razvoja) i za energetsku učinkovitost, pa se nada još jednom rebalansu sa povećanjem prihoda.
V. Pečanić: Prihodi i rashodi planiraju se sa 42,4 mil. kuna, što je više od rebalansa. Sve je više sredstava iz različitih fondova i pomoći države, a do značajnog povećanja prihoda došlo je zbog promjena u sustavu financiranja JLS. Možemo reći da je ova uzlazna faza ekonomskog ciklusa nastala i zbog pozitivnih gospodarskih učinaka.
Uz proračun se moraju usvojiti i predloženi programi, Odluka o izvršavanju proračuna i Odluka o financiranju političkih stranaka.
Predsjednik: Zaprimili smo i amandmane Kluba vijećnika SDP-a na prijedlog proračuna.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlažu se slijedeći amandmani:
1. amandman: pozicija 404. – Tekuća donacija mikro i malim poduzetnicima – povećati za 250.000,00 kn tako da ona iznosi 750.000,00kn
2. amandman: uvesti u razdjel 005 program 02, projekt : pomoć građanima pri izgradnji prve nekretnine. Uvesti poziciju oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.
Potrebna sredstva za iznesene prijedloge osigurati na slijedeći način:
poziciju 187 ukinuti, a ta sredstva u iznosu od 350.000,00 kn preraspodijeliti na načine iznesene u 1. i 2. amandmanu.
Gradonačelnica: Ne prihvaća amandmane.
Grad će uvijek pratiti poduzetnike i povećati stavku ako bude potrebno. Što se tiče pozicije 187, podsjeća da Klub SDP-a nije prihvatio ovogodišnji proračun upravo zbog sredstava za nabavku udžbenika. Zakon nije predvidio da država kupuje zbirke, radne bilježnice i tehnička pomagala i tu stavku treba ostaviti u proračunu kako bi svi učenici imali iste mogućnosti.
Vezano uz pomoć mladima pri izgradnji prve nekretnine, na tu temu je dogovoren sastanak sa državnim tajnikom Mažarom i vjeruje da će se pronaći neko rješenje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Ovakav modus operandi se pokazao uspješnim.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Neće podržati proračun zbog neprihvaćanja amandmana, smatra da je dogovor moguć uz postojanje volje.
Kod ostalih točaka koje idu uz proračun će biti suzdržani.
Kasnimo li sa donošenjem programa uz proračun, jer zakon propisuje da se moraju donijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka kalendarske godine?
M. Čar: Zakoni nisu usklađeni, u jednom piše ovo što ste naveli, a u drugom da se programi donose uz proračun.
M. Ivančić: Proračun se iz godine u godinu povećava. Jeli to zbog vlasti na državnoj razini ili u gradu? Smatra da idemo u dobrom smjeru i na putu smo da budemo oaza lijepog življenja.
K. Milek: Žao joj je što neće svi prihvatiti proračun. Zadnji put SDP nije prihvatio proračun jer nije bilo stavke za nabavku udžbenika, sada ju imamo i opet ga neće prihvatiti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje amandmane Kluba vijećnika SDP-a.
Glasovanje: Amandmani nisu usvojeni (3 za, 11 protiv, 1 suzdržan).
Glasovanje: 9. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasovanje (12 za 3 protiv).
10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
12. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
14. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 16. i 17. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa oba prijedloga.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali sa intencijom da se građanima ne povećavaju obveze.
Do promjena će doći u tri ulice koje iz III. zone prelaze u II. zbog asfaltiranja i uvođenja javne rasvjete, Aleja kestenova će biti u II. zoni, a nakon uređenja će opet preći u I. Uvedena je i IV. zona sa simboličnom cijenom za naselja u istočnom dijelu.
Vrijednost boda ostaje ista.
M. Čar: Prije izrade prijedloga obavljeno je javno savjetovanje sa građanima i nije bilo prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
M. Ivančić. Najvažnije je da građani neće imati nikakvo dodatno opterećenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 16. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Radi se o prvoj izmjeni Programa i zasigurno će ih biti još.
D. Vacek: Program je ispravljen i dopunjen na temelju naknadno pristiglih očitovanja Ureda državne uprave u županiji o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu, uvjerenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije da se predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu te jesu li predmetne čestice u sustavu javnog navodnjavanja, koje mi nemamo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Gradonačelnica: Došla je nova era u našem predškolskom odgoju. Prošao nam je projekt u sklopu kojega će vrtić zaposliti 6 osoba i zbog toga je potrebno promijeniti postojeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Projekt traje dvije godine i vrtiću želi puno uspjeha u njegovom provođenju.
V. Klobučar: Projekt će nam donijeti 6 novih zaposlenika (pedagog, logoped, dvoje odgajatelja, pomoćnu kuharicu i spremačicu) i novo radno vrijeme prilagođeno potrebama roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
Veseli nas novo zapošljavanje i radno vrijeme, koje će sigurno biti od velike pomoći roditeljima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Želi da ovako ostane i nakon isteka projekta i vjeruje da ćemo uspjeti stvoriti uvjete za to.
Gradonačelnica: Već smo krenuli u tom smjeru, osluškujemo potrebe roditelja, mijenjamo radno vrijeme i zasigurno ćemo i dalje podržati ovakav rad.
V. Kolubučar: U vrtiće se puno ulaže, trenutno su u tijeku radovi u matičnom objektu i u Prekopakri, koji će stvoriti puno bolje uvjete za boravak djece. Najveća korist ovog projekta je zapošljavanje stručnih osoba, pedagoga i logopeda, jer postoji realna potreba za njima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

V. Pečanić: Zbog zakonskih izmjena škola mora uskladiti svoj Statut, a osnivač je dužan dati prethodnu suglasnost na isto.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


21. Prijedlozi i inicijative


Predsjednik: Zahvaljuje svima na suradnji u ovoj godini.

Sjednica je završena u 17h.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić
Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content