Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 22. prosinca 2022.g s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamariaj Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnica Ivana Šušnjić, pročelnici Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Ječena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Alojz Herout, viša stručna suradnica Zrna Garača, referentica Mirela Ivičić i Pakrački list.

Aktualni sat

Predsjednik: Čestita bolnici na 3. mjestu prema uspješnosti upravljanja i 10. prema uvjetima rada.

Što će biti sa našom bolnicom obzirom na novi zakon?

Gradonačelnica: Pridružuje se čestitkama upravi i zaposlenicima, ovo je dokaz da i naša mala bolnica ima budućnost.

U nacrtu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilo je predviđeno ponovno spajanje bolnica i samo jedna opća županijska bolnica po županiji, ali nakon rasprave usvojen je Zakon bez te odredbe, što znači da se pravni status naše bolnice ne mijenja.

Osobno je mišljenja kako bolnice trebaju biti funkcionalno povezane zbog mobilnosti liječnika i kvalitetnije zdravstvene zaštite bolesnika.

T. Novinc: U kojoj je fazi obnova mosta u Kusonjima i kada će završiti?

M. Malogorski: Nakon dugotrajne kiše koja je prouzročila otpadanje oplate mosta, kontaktirali smo Hrvatske ceste, koji su utvrdili da nema konstrukcijskih oštećenja. Prema njihovim riječima, radovi će završiti tijekom siječnja 2023.g.

N. Todorović: Mogu li se postaviti putokazi prema grobljima u naseljima u kojima ih Komunalac održava?

Gradonačelnica: Vjeruje da je moguće, obavijestiti ćemo Komunalac i komunalnog redara.

Moli vijećnicu da dostavi popis naselja na koja se pitanje odnosilo.

A. Skalnik: Koliko je napravljeno i koliko još tehničkih pregleda treba napraviti do završetka projekta aglomeracije?

M. Malogoski: Odrađeno je 12 od 14 tehničkih pregleda, ostatak će biti odrađen nakon Nove godine. Otklanjanju se nedostaci, njih 100-tinjak koje su prijavili Grad i Vode Lipik, a trenutno je otklonjeno oko 70%. Cijeli projekt trebao bi biti završen tijekom siječnja 2023.g.

T. Vujanić: Kako će se regulirati promet na Trgu bana Jelačića kada se radovi na prometnici presele prema Spahijskom podrumu?

M. Malogorski: Promet građenje kao izvođač radova ima elaborat uređenja prometa i to je njihova zakonska obveza. Kada dođe do te II. faze, obavijestiti ćemo javnost o novoj regulaciji prometa.

Gradonačelnica: Kada ova faza završi, onda se ide dalje i ne bi se trebalo dopustiti da se spoje dva gradilišta. Spomenuti elaborat se dostavlja policiji i ne bi trebalo biti većih problema.

M. Malogorski: Predviđeno je da se raskrižje radi zadnje, nakon obje faze uređenja ulice.

T. Vujanić: Radi li se na uvođenju riznice, obzirom na prolongiranje zbog nedostatka kadrova?

Gradonačelnica: Velika joj je želja uvesti riznicu koja bi uvelike olakšala i pojednostavila posao.

Za to će biti potrebna još jedna plaća, koju trenutno ne možemo osigurati zbog ograničenja proračunskih sredstava za plaće. Možda bi u skoroj budućnosti mogli povući nekog od zaposlenika proračunskih korisnika i tako riješiti nedostatak kadra u financijama.

Odluka je ukinuta, ali od riznice se ne odustaje.

Z. Krejči: Pano na Tržnici je dio projekta Požeško-slavonske županije i Zavoda za javno zdravstvo vrijednog milijun eura iz EU fondova, a na području  naše županije postavljeno ih je 11 . Ovaj u Pakracu vrijedi oko 900 tisuća  kuna.

Je li Grad upoznat sa tim projektom,može li gradonačelnica utjecati na takve projekte i misli li da su se toliki  novci mogli bolje upotrijebiti?

Gradonačelnica: Nismo ni znali da je projekt kandidiran niti sudjelovali u bilo kojem obliku. Od nas se tražilo jedino da predložimo moguće lokacije za postavljanje panoa.

Z. Krejči: Nada se da će Grad u budućnosti biti više uključen u županijske projekte.

Da li je gradonačelnica upoznata sa informacijom da na dislociranom studiju fizioterapije u Pakracu više nema zaposlenika, ima li nade da ga zadržimo ili krenemo u nekom drugom smjeru?

Gradonačelnica: Nema takve informacije, poslati će upit Zdravstvenom veleučilištu Zagreb i dostaviti njihov pisani odgovor.

U Pakracu postoji potreba za edukacijom zdravstvenih kadrova, trenutno se razgovara i sa nekim sveučilištima, ali o tome će biti riječi kada za to dođe vrijeme.

Z. Krejči: Nada se uspjehu i razvoju visokog školstva u našem gradu.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Imamo dopunu dnevnog reda točkom: prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade.

Predlaže da dosadašnja točka 4. bude točka 15., a dopuna točka 16.

Glasovanje o dopuni i promjeni rasporeda točaka: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen i sljedeći

Dnevni red

 1. Plan i program rada za 2023.g., Muzej grada Pakraca
 2. Plan i program rada za 2023.g., Gradska knjižnica Pakrac
 3. Program rada za 2023. g., Savjet mladih Grada Pakraca
 4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2023. g.
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu
 10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2023. godinu
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.g.
 14. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 15. Prijedlog  Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca
 16. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 17. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”
 18. Prijedlog Odluke o osnivanju JU Razvojna agencija Grada Pakraca „Pakra“
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja JU Razvojna agencija Grada Pakrac „Pakra“
 20. Prijedlozi i inicijative

  1. Plan i program rada za 2023.g., Muzej grada Pakraca

J. Hihlik: U sljedećoj godini nas ne čeka ništa sporiji tempo nego u ovoj. Zahvaljuje gradonačelnici i Gradu na izvrsnoj potpori radu i svim aktivnostima Muzeja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale sveprisutnim aktivnostima Muzeja i želje za uspješnim nastavkom rada.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, slaže se sa gđom Milek i posebno ističe odličnu suradnju sa Gradskom knjižnicom.

K. Rek: Postoji li suradnja sa Muzejem vojne i ratne povijesti?

J. Hihlik: Da, suradnja je konstantna. Ta je zbirka i potekla iz jedne zbirke gradskog muzeja, a dosta vremena su boravili u našem prostoru.

Predsjednik: Zahvaljuje na odličnoj suradnji, bilo da se radi o radnim danima ili vikendima. Ugodno je iznenađen velikim brojem djece koja su tijekom Pakračkog ljeta posjećivala aktivnosti Muzeja.

Gradonačelnica: Uvijek je zadovoljstvo komentirati rad Muzeja, koji je stasao u pravu kulturnu instituciju. Rad sa djecom stvara publiku za budućnost i oni to odlično rade.

Najvidljivija aktivnost je arheologija, koja sa dva zaposlena arheologa sigurno ima budućnosti. Grad će i dalje podupirati njihov rad, koji nam je na ponos.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Plan i program rada za 2023.g., Gradska knjižnica Pakrac

M. Lucić Fider: U planu je prikazano nekoliko segmenata rada, okvirni kalendar događanja kojih će zasigurno biti puno više tijekom godine.

Zahvaljuje Gradu i gradonačelnici na podršci, a drugim ustanovama i udrugama na odličnoj suradnji.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz sve pohvale na mnogobrojnim aktivnostima. Nada se skorom preseljenju u novi prostor.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale.

Zahvaljuje  na suradnji sa Srednjom školom Pakrac, koja obogaćuje nastavni rad.

M. Seleši: Gdje je financijski plan?

M. Lucić Fider: Ako je potrebno, dostaviti će i financijski plan.

Gradonačelnica: Od ove godine su sve aktivnosti ustanove u gradskom proračunu i nemaju obvezu dostavljanja financijskih planova.

M. Lucić Fider: Uz godišnje izvješće o radu biti će i financijsko izvješće.

Predsjednik: Pohvaljuje suradnju i spremnost na prihvaćanje prijedloga.

Gradonačelnica: Sve pohvale i ovoj gradskoj ustanovi uz želju da im se svi planovi realiziraju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Program rada za 2023. g., Savjet mladih Grada Pakraca

K. Milek (odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

K. Rek: Plan je sličan kao i prošle godine, nastaviti ćemo dobru suradnju sa Udrugom djece branitelja i zajedno provoditi planirane aktivnosti.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz nadu da će se uključiti što veći broj mladih.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Plan je gotovo identičan lanjskom sa vrlo skromnim financijskim potraživanjima.

Koliko mladih ste uspjeli privući?

K: Rek: Svaki od 5 članova Savjeta povlači nekoga za onaj dio koji organizira. Možemo računati 10-15 osoba plus članove Udruge djece branitelja i jako je teško privući mlade ljude na u nečemu sudjeluju.

T. Vujanić: Predlaže da se povežu sa Gradskom knjižnicom i Muzejem kako bi privukli što više mladih ljudi.

Predsjednik: Povodom ovogodišnjeg obilježavanja početka Domovinskog rata na paljenje baklji došlo je 70-ak mladih i misli da će uvijek doći ako im je aktivnost zanimljiva.

Z. Krejči: Gledajući plan i financijske zahtjeve Županijskog savjeta mladih, naš je preskroman, a nema velikih razlika u programima rada.

Predlaže da se to promijeni i da možda uvedu dodatne ili veće nagrade za sudjelovanje u nekim aktivnostima (npr. kod natjecanja).

Gradonačelnica: Raduje rasprava o ovom programu, jer godinama nismo imali nikakve aktivnosti.

Što se tiče financijskih zahtjeva, nije bilo nikakvih ograničenja i rado ćemo povećati stavku ako bude potrebe. Svi komentari su dobronamjerni, možda ima entuzijasta koji se žele uključiti u rad Savjeta mladih, npr. srednjoškolci.

T. Vujanić: Srednja škola će uvijek pomoći i predlaže sa se sve objavljuje na Instagramu, jer je danas to jedino vidljivo.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 4. do 11. – prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2023. g.
6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2023. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je prvi proračun u eurima, realan je i napravljan na osnovi prihoda. Proračun sadrži sve što smo radili, što planiramo, sadrži razvoj i pogled u budućnost.

Da bismo povukli sredstva iz EU fondova, moramo raditi projektnu dokumentaciju, ali dobro planirati što ćemo kandidirati, da se ne desi da ne možemo realizirati projekt za koji dobijemo novce.

Pohvaljuje pročelnika i stručnu suradnicu koja prvi put radi proračun.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

Proračun je razvojan, socijalan i sadrži aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu života u gradu.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Neće prihvatiti proračun iz sljedećih razloga: nema stalnih prihoda na koje možemo računati, nema ukidanja prireza, nema povećanja stipendija niti natalitetnih mjera.

EU projekti su dobri i pomažu boljoj kvaliteti života, ali moramo stvoriti i povećati stalne izvore prihoda.

Predsjednik: Nabacali ste svega i svačega. Prihodi su takvi kakvi jesu, puno se ulaže u predškolski odgoj i školstvo, ne možemo sami financirati kapitalne projekte i tome služe sredstva iz EU fondova.

Z. Krejči: Predsjednik je prvi koji treba štititi dignitet svakog vijećnika, a ne ovako govoriti jednoj predsjednici kluba, čime je povrijeđen Poslovnik.

Predsjednik: Ovo nije povreda Poslovnika i opominje vijećnika.

Rasprava nije bila korektna, htjeli smo ući u EU kako bismo konačno mogli uređivati grad i sanirati rane iz 90-tih.

T. Vujanić: Žao joj je što vrijeđa osjećaje predsjednika, ali samo je izrazila mišljenje, dala konstruktivnu kritiku, pohvalila EU projekte i izrazila želju za većim stalnim prihodima.

Možda ste trebali malo bolje slušati i malo manje to primiti k srcu.

Gradonačelnica: Na gradskoj web stranici je objavljen vodič kroz proračun gdje možete vidjeti koliki su naši stalni izvori prihoda (oko 3 mil. eura). Sve ostalo je sposobnost zaposlenika da naprave dobar projekt, da nađu izvor financiranja i u konačnici realiziraju projekt. Danas se 60-70% plaća zaposlenika financira iz projekata.

Što se tiče prireza, neće se ukinuti, jer bez njih ne možemo ostvariti fiskalno izravnanje iz državnog proračuna . Sa sljedeći put će pripremiti podatke o iznosu prireza na svojoj plaći, kako bi vidjeli koliko iznosi. Najugroženiji niti ne plaćaju prirez od 7%.

EU projekti će sigurno ubrzati  naš razvoj, jer sa svojim prihodima ne možemo financirati one kapitalne. Voljeli bi da su nam izvorni prihodi veći, ali obzirom na broj radno aktivnog stanovništva jako dobro funkcioniramo. Redovito plaćamo sve dobavljače, plaće 100-tinjak osoba bez ikakvih problema.

Dio vlastitih prihoda odlučili smo vratiti građanima u obliku mjera kao što su „Tri plus“, potpore poduzetnicima, potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i dr.

Razumije politički moment, ne ljuti se zbog izrečenog, ali stoji iza ovog prijedloga.

T. Petrač: Prijedlog proračuna je bio objavljen na gradskoj web stranici oko 2 tjedna i nismo dobili ni jedan prijedlog niti kritiku.

K. Milek: Ako je dobro shvatila, predlaže se da u proračunu budu projekti koji su ujedno izvor prihoda i to tako u stvarnosti i jest. Ako se radi o prijedlogu da netko treba stvarati profit projektima, to radi Poduzetnički centar.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

4. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 protiv),

5. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

9. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana),

11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana).

12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Širac: Ovo je zakonska obveza.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Širac: I ovaj prijedlog je zakonska obveza.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Još uvijek ne shvaćamo važnost i širinu djelovanja civilne zaštite i nada se da niti pola od ovog plana neće biti potrebno. Civilna zaštita djeluje u sustavu MUP-a, tu rade i naši vatrogasci, čiji posao je sve više djelovanje za vrijeme poplava i drugih nepogoda. Vrlo je važno tko vodi sustav CZ-e.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Širac: Usvojen je novi Zakon o socijalnoj skrbi, ima dosta izmjena, pa smo odlučili izraditi novu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlog  Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Širac: Ovdje se radi o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za korisnike zajamčene minimalne naknade.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Malogorski: Radi se samo o prilagodbi odluke euru.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

Gradonačelnica: Da bismo mogli razvijati turističke sadržaje i potencijale u ovom dijelu Matkovca, moramo imati Urbanistički plan uređenja, koji je ujedno preduvjet za kandidiranje projekata.

Dokument je dobar i opsežan, pokazuje u kojem smjeru idemo i biti će objavljen na gradskoj web stranici.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Plan izgleda prekrasno, podići je kvalitetu život i dovesti brojne turiste.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik: Potreban nam je ovakav sadržaj da bismo privukli turiste.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Grada Pakraca „Pakra“

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Prije 21 godinu osnovali smo Poduzetnički centar i na najbolji način iskoristili sredstva iz pretpristupnih fondova. Poduzetnički centar je društvo s ograničenom odgovornošću koje je na tržištu, prihvatili su različite poslove, a njihov Razvojni odjel je nekako ostao sa strane. Poduzetničkom centru kao takvom nismo mogli povjeravati vođenje projekata, što ćemo moći raditi sa ustanovom.

Ustanove trenutno puno lakše dolaze do sredstava i sve više preuzimaju poslove poduzetničkih centara. Predlaže se osnivanje LRA-e koja bi preuzela poslove Razvojnog odjela, a Poduzetnički centar bi nastavio sa poslovima razvoja poduzetničke infrastrukture.

Grad ima Odsjek za gospodarstvo i EU fondove koji nećemo ukinuti, ali osnivanjem ove ustanove više neće imati zaposlenih, jer će Zrna, koja se pokazala izvrsnom u pisanju projekata, prijeći u ustanovu.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik: Predlaže amandman: izmjena naziva ustanove u Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca„PAK-RA“, kako bi manje asocirala na rijeku, a više na razvojnu agenciju.

Glasovanje o amandmanu: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje o odluci: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

19. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“

V. Eck (Komisija za izbor i imenovanja): Za privremenu ravnateljicu predlaže se Zrna Garača.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

20. Prijedlozi i inicijative

Predsjednik: Ispričava se ako je nekoga uvrijedio i svima želi sretan i blagoslovljen Božić.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:55 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content