– Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Pakrac 1”

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 350-01/19-01/2, URBROJ: 2162-06/08-19-58) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 11. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

II.

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III.

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

KLASA: 350-01/19-01/2
URBROJ: 2162-06/08-19-59
U Pakracu, 11. studenog 2019. godine

PRILOZI:

OBRAZAC SUDJELOVANJA (docx)
KONAČNI PRIJEDLOG PLANA
GRAFIKA
UPU_Pakrac.dwg (ZIP)
UPU_Pakrac-1_namjena.pdf
UPU_Pakrac-2.a_promet.pdf
UPU_Pakrac-2.b_energetika.pdf
UPU_Pakrac-2.c_voda.pdf
UPU_Pakrac-3_zaštita.pdf
UPU_Pakrac-4.a_oblici.pdf
UPU_Pakrac-4.b_uvjeti.pdf
UPU_Pakrac-4.c_parcelacija.pdf
TEKST
Obrazloženje.docx
Obrazloženje.pdf
Odredbe.docx
Odredbe.pdf
Back to top
X