PRIJAVA GRAĐEVINE NA KOJOJ SE NALAZI AZBEST

PRIJAVA GRAĐEVINE NA KOJOJ SE NALAZI AZBEST

PODACI O VLASNIKU/KORISNIKU GRAĐEVINE

Ime i prezime vlasnika:

OIB:

Adresa:

Kontakt (e-mail, mobitel ili telefon):

PODACI O LOKACIJI GRAĐEVINE

Adresa:

Broj katastarske čestice:

Katastarska općina:

Namjena građevine (stambena, pomoćna...):

OPIS MATERIJALA OD AZBESTA

Procjena količine (m2 ili komada):

Vrsta (ploče, cijevi...):

Status (cijelo, oštećeno, demontirano, skladišteno, na objektu...):

NAPOMENA (ukoliko ih ima):

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.

Website: