Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za kolno-pješački prilaz – put i parkiralište unutar obuhvata zone sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar „Pakrac“ - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content