Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa - Grad Pakrac

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon):

 

  • Obrt „SLANT“, OIB: 05431848424, Pepe Polaka 60, Pakrac, vl. Dragan Blažević

 

 

Back to top
Skip to content