Oglas za prijem službenika - 1 izvršitelj - Grad Pakrac

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

KLASA: 112-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-10/01-22-10
Pakrac,  10. studenog 2022. g.

Na temelju članka 19., 28. st. 3. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) raspisujem

O G L A S
za prijam službenika – 1 izvršitelj

u Upravni odjel za poslove Grada, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Žena spretna, starost sretna“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0411, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, na radno mjesto administrativni referent, kao Koordinator projekta.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam:

 • srednja stručna sprema, gimnazija, upravna ili ekonomska struka,
 • najmanje jedna  godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti sukladno zakonu.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe,
 • dokaz radnog iskustva – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje ili ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je osoba obavljala i trajanju radnog odnosa. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio potrebno vrijeme na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga je podnositelj prijave položio),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona (izdano najranije u trenutku objave ovog natječaja),,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Podnositelj prijave koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka ili drugi pravni akt).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka ili drugi pravni akt). Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete oglasa bit će pozvani pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju  se kandidatima prijavljenim na oglas te se njihove prijave neće razmatrati.

Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uvjeta iz ovog oglasa, treba podnijeti u roku od osam (8) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac neposredno predajom u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom s naznakom „Za oglas – administrativni referent – Koordinator projekta“.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, datum, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljen je na mrežnoj stranici http://pakrac.hr/.

PROČELNICA
Ivana Šušnjić

PRILOG
Opis posla, plaća, testiranje

 

 

Back to top
Skip to content