Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata - Grad Pakrac

.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj, 4/15 i 1/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi


Odluku o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata

 

 

Back to top
Skip to content