Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca - Grad Pakrac

Temeljem članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način provedbe:

 1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
 2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:

 • otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 1. točke 1. ove Odluke uključuju:

 1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
 2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
 3. provedbu redovitog nadzora područja Grada Pakraca,
 4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
 5. izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Članak 4.

Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na sljedeće načine:

 • putem sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu objavljenog na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr ,
 • putem elektronske pošte na adrese objavljene na službenoj internet stranici Grada Pakraca,
 • putem telefona na telefonske brojeve objavljene na službenoj internet strani Grada Pakraca,
 • osobno u prostorije nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • putem pošte na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18.

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada

Članak 5.

Grad Pakrac  vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom Grada Pakraca.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenih otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci.

Evidenciju vodi i kontinuirano održava nadležni upravni odjel.

Evidencija lokacija onečišćenih otpadom Grada Pakraca uskladiti će se s aplikacijom za evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Provedba nadzora

Članak 6.

Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar provodi redoviti nadzor.

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor se provodi češće, u skladu s potrebama.

U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju  Ministarstva unutarnjih poslova.

O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji postaje sastavni dio Evidencije iz članka 5. ove Odluke.

Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada

Članak 7.

Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada

Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje nadležni upravni odjel.

Izobrazno-informativne aktivnosti

Članak 8.

Grad Pakrac osigurati će izobrazno-informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja otpadom:

 • objavom informacija na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr,
 • tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i sl.,
 • promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja,
 • podržavanjem i/ili sufinanciranjem nevladinih udruga u provedbi projekata iz područja gospodarenja otpadom,
 • podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,
 • na druge odgovarajuće načine.

MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Članak 9.

Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

Postupanje komunalnog redara

Članak 10.

Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. točke 2. ove Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje onečišćivaču uklanjanje odbačenog otpada.

Članak 11.

Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području(dobru).

Članak 12.

Rješenjem iz prethodnog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Članak 13.

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Grad Pakrac osigurati će uklanjanje otpada putem ovlaštene sobe u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 14.

Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni reda ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 15.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

Akcije prikupljanja otpada

Članak 16.

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).

Članak 17.

Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.

Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 18.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije prikupljanja otpada postavljen je na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Članak 19.

Osoba kojoj je izdana suglasnost iz članka 17, stavka 2. ove Odluke dužna je osigurati predaju prikupljenog otpada ovlaštenoj osobi u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Trajanje akcije prikupljanja otpada ograničeno je na najviše 30 dana.

Osoba koja organizira akciju prikupljanja otpada smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije.

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji.

Članak 20.

Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalni redar.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Grad Pakrac zadržava pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka13., stavka 2. ove Odluke od onečišćivača odnosno vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 22.

Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Članak 23.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na postupanje s nepropisno odbačenim otpadom u okoliš.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 363-01/18-01/03
Urbroj: 2162- 06/01-18-02
Pakrac, 11. veljače 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

 

 

Back to top
Skip to content