Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 5. Programa potpore poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2016. -2020. godine (“ Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 3/16) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije (”Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 1/13), Župan Požeško-slavonske županije objavljuje se sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta 
Kupovina valjane suprasne nazimice Crne slavonske svinje ili testiranog nerasta Crne slavonske svinje.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja ili do max 1.300,00 kn/kom odnosno do najviše 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama
Pokriće dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i predstavljanje na tuzemnim sajmovima .
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite
Subvencija kamata na kredite poslovnih banaka koji su namijenjeni za :
– sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja radno intenzivnih kultura ,
– bioplinska postrojenja, biomasa za sušenje duhana,solarni paneli
– sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika za proizvodnja povrća i cvijeća ,
– osnovna i obrtna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju,
– legalizacija poljoprivredno/gospodarskih objekata
Iznos potpore: do 3,0 postotna poena godišnje kamate na poduzetnički kredit. Subvencionira se samo redovna kamata koja je od strane korisnika uplaćena na račun poslovne banke.  (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede
Sufinancirat će se aktivnosti koje nisu obuhvaćene nekom od postojećih mjera iz ovog Javnog poziva, a koje pridonose konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva (nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava i postavljanje zaštitne ograde, nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa,….)
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

2. KORISNICI POTPORE
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva ( OPG) ili obrt . Subvencija nije namijenjena za zadruge i trgovačka društva . Potpora se odobrava za aktivnosti nastale u razdoblju od 01.01.2017.godine .
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE POPUNJENOM ZAHTJEVU:
Obavezna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore navedena je na obrascu zahtjeva koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.
Upravni odjel za gospodarstvo može po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

4 .ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2017.godine. Rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15. prosinca 2017.godine.
Potpore se isplaćuju na račun korisnika prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Požeško-slavonske županije.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu Mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za gospodarstvo i graditeljstvo , Županijska 7, 34000 Požega , soba 25 ili na www.pszupanija.hr
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na gornju adresu s naznakom «Potpore u poljoprivredi –za javni poziv».
Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji s nepodmirenim obvezama prema Požeško-slavonskoj županiji. S korisnicima koji ostvare pravo na potporu za mjeru 1.i mjeru 3. sklopit će se Ugovor .
Županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
Zahtjevi uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu Mjeru, neće se razmatrati.
Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.
Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisani zaključak o odobravanju dodjele potpore, a potpora se isplaćuje prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

KLASA: 320 -02/17-01/1
URBROJ: 2177/1-01-17-1
Požega,06.03.2017.

ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl.oec.