Objava Službenog glasnika Grada Pakraca 2/2016

Akti Gradskog vijeća Grada Pakraca objavljeni u Službenom glasniku Grada Pakraca broj 2/2016:


 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac,

 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac,

 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. i Programa rada i financijskog plana za 2016.g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik,

 4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za šk. god. 2016./2017. Osnovne glazbene škole Pakrac,

 5. Odluka o prestanku važenja Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca,

 6. Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja,

 7. Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca,

 8. Odluka o stipendiranju učenika srednje škole,

 9. Suglasnost za provedbu ulaganja na građenju/uređenju Trga bana J. Jelačića,

 10. Suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju objekta za rad udruga u Prekopakri,

 11. Suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbe SZ dijela područja Grada Pakraca – 3. faza


SLUŽBENI GLASNIK GRADA PAKRACA 2/2016

Website: