– Objava Službenog glasnika Grada Pakrac br. 2/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRAC

 1. Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“
 2. Zaključak o usvajanju izvješća „Komunalca“ d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.
 3. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.
 4. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2017. g.
 5. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019
 7. Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“
 8. Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Pakraca 
 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g. 
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g. 
 11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g.
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 
 13. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.
 14. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

 15. Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
 16. Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb
 17. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi
 18. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
 19. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
 20. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
AKTI GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA
 1. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu
Back to top
X
Skip to content