Natječaj za zakup prostora za prodaju pića u dvorišta kompleksa Janković - Grad Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 23. svibnja 2022.g. (KLASA: 372-01/22-01/8, URBROJ: 2177-9-10/04-22-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup prostora za prodaju pića u dvorišta kompleksa Janković

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup prostora za prodaju pića u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu dana 3. i 4. lipnja 2022.g.
Prostor se daje u zakup u sklopu 10. Multipak-a isključivo za usluživanje pića.
Početna cijena zakupa iznosi 1.000,00 za oba dana.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.
b) Zakupnik se obvezuje raditi:
dana 3. lipnja 2022.g. od 12:00 do 24:00 sata (u dvorištu kompleksa Janković) i 4. lipnja 2022.g. od 10:00 do 24:00 sata (u dvorištu kompleksa Janković i na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu).
Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.
Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.
Zakupnik se obvezuje urediti prostor u skladu s temom manifestacije Multipak.
Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.
Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.
Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 30. svibnjem 2022.g.
Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković – Multipak 2022.“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 24. svibnja 2022.g.
KLASA: 372-01/22-010/8
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

 

Back to top
Skip to content