Natječaj za zakup prostora za prodaju pića na Tržnici Pakrac - Grad Pakrac

DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 23. veljače 2022.g. (KLASA: 372-01/22-01/2, URBROJ: 2177-9-10/04-22-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup prostora za prodaju pića na Tržnici Pakrac

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup prostora u i/ili pored šatora na Tržnici Pakrac dana 19. ožujka 2022.g. u vremenu od 16 do 24 sata.

Prostor se daje u zakup u sklopu obilježavanja Dana Grada Pakraca  isključivo za prodaju pića.

2. CIJENA ZAKUPA

Početna cijena zakupa prostora za prodaju pića je 1.000,00 kuna.

3. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje postaviti šator dimenzija 10x30m.
Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada predmeta zakupa.
Zakupodavac će za vrijeme trajanja zakupa u šatoru  organizirati koncert Joleta.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan zakupa u 16h i završiti istog dana u 24h.
Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga.
Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe za vrijeme organiziranih događanja od strane zakupodavca.
Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.
Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.
Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

4. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati djelatnost prodaje pića i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 7. ožujkom 2022.g. do 12:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup prostora na Tržnici Pakrac“  i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

5. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

                                                                                                                     Grad Pakrac

KLASA: 372-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-22-3
U Pakracu, 23. veljače 2022.g.

 

 

Back to top
Skip to content