Natječaj za zakup prostora za prodaju hrane i pića na Tržnici Pakrac - Grad Pakrac


Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 20. srpnja 2023.g. (KLASA: 372-01/23-01/14, URBROJ: 2177-9-10/04-23-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup prostora za prodaju hrane i pića na Tržnici Pakrac

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup prostora na Tržnici Pakrac dana 14. listopada 2023.g. u vremenu od 10 do 24 sata.

Prostor se daje u zakup u sklopu manifestacije Sajam „Slavonski banovac“ isključivo za prodaju  hrane i pića.

Prostor za prodaju hrane i pića sastoji se od natkrivenog dijela tržnice (pečenjare) i otvorenog dijela koji se pruža prema pozornici (do 5 m od pozornice).

2. CIJENA ZAKUPA

Početna cijena zakupa prostora za prodaju hrane i pića je 200,00 eura

3. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje postaviti  pozornicu sa pratećim tehničkim elementima.

Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada predmeta zakupa.

Zakupodavac će za vrijeme trajanja zakupa organizirati događanja u sklopu Sajma „Slavonski banovac“ na i pored pozornice na Tržnici Pakrac.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan zakupa u 10h i završiti istog dana u 24h.

Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga.

Zakupnik se obvezuje osigurati minimalno 7 osoba za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja, što dokazuje potpisanom i ovjerenom Izjavom.

Zakupnik se obvezuje dostaviti zakupodavcu podatke o potrebnoj snazi električne energije odmah po potpisivanju ugovora.

Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe za vrijeme organiziranih događanja od strane zakupodavca.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

4. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati djelatnost prodaje pića i hrane i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, elektroničkom poštom, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 4. 8. 2023.g. do 12:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup prostora na Tržnici Pakrac i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe)
– izjavu o potrebnom minimalnom broju osoba za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

Prijava ponuditelja koji ima dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, smatrati će se neprihvatljivom.

5. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem/ponuditeljima sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

Grad Pakrac

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 372-01/23-01/14
URBROJ: 2177-9-10/04-23-3
U Pakracu, 21. srpnja 2023.g.

 

 

Back to top
Skip to content