– Natječaj za zakup aparata za isporuku vode

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 26. studenog 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup aparata za isporuku vode

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je zakup aparata za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane).
Razdoblje zakupa je tri (3) godine, počevši od dana potpisa ugovora.
Početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 300,00 kuna.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI
a) Zakupodavac se obvezuje isporučiti zakupoprimcu aparat za isporuku vode najkasnije jedan (1) dan prije početka zakupa.

b) Zakupoprimac se obvezuje staviti aparat za vodu u funkciju i započeti sa isporukom vode na dan početka zakupa.
Zakupoprimac se obvezuje prije potpisa ugovora osigurati sve zakonske i tehničke uvjete za početak stavljanja aparata za isporuku vode u funkciju.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.
Ponude za zakup podnose se pisanim putem, osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 18. prosincem 2018.g.
Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup aparata za vodu“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.
– dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti (Izvadak iz registra Trgovačkog suda)
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 11. prosinca 2018.g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 406-01/18-01/14
URBROJ: 2162-03/01-18-2

Back to top
X
Skip to content