– Natječaj za zakup aparata za isporuku vode

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 406-01/18-01/14, URBROJ: 2162-06/08-19-5) od 2. svibnja 2019. g. raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup aparata za isporuku vode

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup aparata za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane).
Razdoblje zakupa je tri (3) godine, počevši od dana potpisa ugovora.
Početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 300,00 kuna.

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje isporučiti zakupoprimcu aparat za isporuku vode najkasnije jedan (1) dan prije početka zakupa.
b) Zakupoprimac se obvezuje staviti aparat za vodu u funkciju i započeti sa isporukom vode na dan početka zakupa.
c) Zakupoprimac se obvezuje prije potpisa ugovora osigurati sve zakonske i tehničke uvjete za početak stavljanja aparata za isporuku vode u funkciju.

III. UVJETI ZAKUPA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
  • potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, 
  • dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti (Izvadak iz registra Trgovačkog suda)

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom
ponuditelja.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Natječaj za zakup aparata za vodu“
  • rok za dostavu ponuda je do 13. svibnja 2019. g.

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  • najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine, 
  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup aparata za vodu,
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati,
  • s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu,
  • zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

GRAD PAKRAC

KLASA: 406-01/18-01/14
URBROJ: 2162-06/08-19-6

 

 

Back to top
X
Skip to content