Javni poziv za uređenje zapuštenih parcela - Grad Pakrac


Na temelju Zaključka gradonačelnice od 06. veljače 2023. g., KLASA: 363-01/23-01/3, URBROJ: 2177-9-40/01-23-01 Grad Pakrac raspisuje:

JAVNI POZIV
za uređenje zapuštenih parcela

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Uređenje zapuštenih parcela u vlasništvu POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, OIB: 48744373701, Županijska 7, Požega, na k.č.br. 871, 873/1, 873/2, 874 i 877/3 k.o. Pakrac i zapuštenih parcela u vlasništvu GRADA PAKRACA na k.č.br. 2237/2, 2237/1, 2239/1, 2239/8, 2239/9, 2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 2239/6, k. o. Pakrac.

II. UVJETI:

a) Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe sposobne za obavljanje poslova koji su predmet ovog javnog poziva.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda u kojoj ponuditelj navede najkraći rok izvedbe radova uzimajući u obzir da je krajnji rok 01.04.2023.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva naručitelja javiti se radi sklapanja ugovora o uređenju zapuštenih parcela iz točke I.
d) Uređenje zapuštenih parcela iz točke I. će se izvršiti bez novčane naknade Naručitelja prema Ponuditelju.
e) Odabrani ponuditelj ima pravo zadržati drvnu masu koja se nalazi na parcelama iz točke I. bez naknade Naručitelju.
f) Pri izvođenju radova uređenja parcela iz točke I. izabrani ponuditelj dužan je pridržavati se svih pozitivnih propisa RH koji se odnose na uredno izvršenje posla, sigurnosti te je odgovoran za svu eventualno nastalu štetu prema naručitelju i trećim osobama.

III. SADRŽAJ PONUDE:

            Ponuda mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe),
  2. rok izvođenja radova uređenja.

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za uređenje zapuštenih parcela” ili na e-mail adresu: marijan.malogorski@pakrac.hr
  • rok za dostavu ponuda je 14. veljače 2023. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

V. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od roka isteka za dostavu ponuda,
  • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati
  • otvaranje ponuda nije javno.

 

 

Back to top
Skip to content