Javni poziv za uređenje zapuštenih parcela (ponovljeni) - Grad Pakrac


Na temelju Zaključka gradonačelnice od 16. veljače 2024. g., KLASA: 363-01/24-01/7, URBROJ: 2177-9-40/01-24-08 Grad Pakrac raspisuje:

JAVNI POZIV
za uređenje zapuštenih parcela

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Uređenje zapuštenih parcela u vlasništvu GRADA PAKRACA na k.č.br. 1, 22/1, 15, 14/1 i 2389/7, k. o. Pakrac.

II. UVJETI:

a) Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe sposobne za obavljanje poslova koji su predmet ovog javnog poziva.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najveću cijenu za drvnu masu na česticama iz točke I. ovog poziva uzevši u obzir da je najmanja početna cijena 1076,64 eura.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva naručitelja javiti radi sklapanja ugovora o uređenju zapuštenih parcela iz točke I.
d) Odabrani ponuditelj će zadržati drvnu masu koja se nalazi na parcelama iz točke I. uz naknadu Naručitelju koja će biti definirana u ponudi ponuditelja.
e) Odabrani ponuditelj mora urediti parcele iz točke I. na način da posiječe i zbrine svu drvnu masu poštivajući sve zakonske propise, počupa panjeve i ostavi na parcelama na nekoliko mjesta
f) Pri izvođenju radova uređenja parcela iz točke I. izabrani ponuditelj dužan je pridržavati se svih pozitivnih propisa RH koji se odnose na uredno izvršenje posla, sigurnosti te je odgovoran za svu eventualno nastalu štetu prema naručitelju i trećim osobama. Za svu štetu počinjenu na infrastrukturi odgovoran je ponuditelj te je dužan istu sanirati u svom trošku i vratiti u prvobitno stanje.
g) Krajnji rok za izvođenje svih radova je 20.03.2024. godine.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe),
  2. rok izvođenja radova uređenja,
  3. ponuđenu cijenu.

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za uređenje zapuštenih parcela u vlasništvu Grada Pakraca” ili na e-mail adresu: marijan.malogorski@pakrac.hr
  • rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2024. g. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

V. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od roka isteka za dostavu ponuda,
  • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati
  • otvaranje ponuda nije javno.

KLASA: 363-01/24-01/7
URBROJ: 2177-9-40/01-24-09
Pakrac, 16. veljače 2024.

 

 

Back to top
Skip to content