– Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2016. godini

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna …

J A V N I   P O Z I V

ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA GRADA PAKRACA U 2016. GODINI

 I.

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.

II.

Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:

  • demokratske političke kulture i ljudskih prava,
  • duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
  • hobističke djelatnosti,
  • zaštita zdravlja i ljudskih života,
  • obrazovanje,
  • ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost  gospodarskog razvoja)

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2016. godini.

Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše dvije (2) prijave.

III.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

IV.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

VI.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC

Trg bana J. Jelačića 18

34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

VII.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 29. ožujka 2016. godine, 12:00 sati.

VIII.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

IX.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Grada Pakraca od dana 29.02.2016. godine.

X.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 22.03.2016. godine.

 

KLASA: 007-01/16-01/34

 

 

Back to top
X
Skip to content